I. Giới thiệu:

Xin chào các bác.

SEO là một công việc không thể thiếu khi ta làm website. Trong lúc làm SEO, ngoài các kỹ thuật như thêm thẻ, title, url slug ..., ta cũng cần cung cấp cho search engines 1 file sitemaps mô tả cấu trúc website của chúng ta dưới dạng xml.

XML Sitemap là một bản đồ của website, là một đường dẫn trên trang web của bạn có đuôi .xml. Khi người dùng nhấn vào đường dẫn này sẽ thấy được toàn bộ các trang có thể truy cập trên trang web của bạn.

Việc tạo ra XML Sitemap khai báo cho công cụ tìm kiếm về các trang tồn tại trong trang web của bạn, mức độ bạn cập nhật bài viết như thế nào, mức độ quan trọng của các bài viết trên trang.

Tạo ra sitemap không có nghĩa là gia tăng thứ hạng, nhưng nó giúp cho các Search Engines hiểu rõ về website của bạn hơn, từ đó xếp hạng từ khóa tốt cho đối với trang web của bạn.

Format của file này khá đơn giản, ta hoàn toàn có thể làm được bằng tay. Tuy nhiên, đối với những website lớn, cấu trúc phức tạp, việc làm thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn 1 gem giúp generate tự động file sitemaps trong rails - sitemap_generators

II. Demo:

Các công việc phải làm:

 • Khởi tạo rails app
 • Add model và dữ liệu để hình thành các trang
 • Add gem sitemap_generator và config
 • Generate ra file sitemaps

Công cụ sử dụng:

 • Rails 5.0
 • Ruby 2.3.1

1. Khởi tạo:

Khởi tạo 1 rails app mới, lấy tên là mapper

rails new mapper

Về model, ta tạo ra 2 model có quan hệ 1 - n với nhau Category - Post

rails g model Category title:string
rails g model Post category:reference title:string body:text

Phía bên file routes đặt 1 cái nested tương ứng với 2 model kia

resources :categories do
 resources :posts
end

Khởi tạo mấy cái Controller tương ứng

class CategoriesController < ApplicationController
end

class PostsController < ApplicationController
end

class PagesController < ApplicationController
end

Add thêm gem Faker, và tạo dữ liệu trong file db/seeds.rb

5.times do
 category = Category.create({title: Faker::Book.title})

 5.times do
  category.posts.create({title: Faker::Book.title,body: Faker::Lorem.sentence})
 end
end

2. Add sitemap_generator

Thêm gem sitemap_generator

gem "sitemap_generator"

Sau đó chạy lệnh

bundle exec rake sitemap:install

Lệnh trên sẽ tạo ra 1 file trong thư mục config/sitemap.rb để config sitemap.

Ở phần default_host ta trỏ tới hostname của site.
Trong trường hợp bạn có nhiều domain thì có thể viết như sau:

%w(domain1 domain2 domain3).each do |subdomain|
 SitemapGenerator::Sitemap.default_host = "https://#{subdomain}.mysite.com"
 SitemapGenerator::Sitemap.sitemaps_path = "sitemaps/#{subdomain}"
 SitemapGenerator::Sitemap.create do
  add '/home'
 end
end

Những mục config chính, ta sẽ đặt nó trong block SitemapGenerator::Sitemap.create {}

SitemapGenerator::Sitemap.create do
 add root_path, changefreq: "weekly"
end

Trong đó, method add cung cấp cho chúng ta thêm các options như

 • changefreq: Tần suất thay đổi của path này là - always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never
 • lastmod: Thời gian của lần thay đổi cuối cùng, mặc định là Time.now.
 • host: Host tương ứng với url đấy, mặc định là default_host mình đã set ở trên.
 • priority: Độ ưu tiên của URL so với những cái còn lại. Mặc định là 0.5, giá trị chạy từ 0 đến 1.
 • expires: Thời gian hết hạn.

Đối với các categorypost trong db của mình, ta query ra và add path như bình thường:

 Category.find_each do |category|
  add category_posts_path(category), changefreq: "weekly", lastmod: category.updated_at

  category.posts.each do |post|
   add category_post_path(category, post), changefreq: "monthly", lastmod: post.updated_at
  end
 end

3. Generate và kiểm tra Sitemap files:

Sau khi add path xong trong file config, ta chạy lệnh:

rails sitemap:refresh

Khi script đó được chạy, nó sẽ tự động ping tới Google và Bing search engines để thông báo phiên bản mới của sitemap đã sẵn sàng. Trên terminal của ta sẽ hiển thị kết quả ping như sau:

+ sitemap.xml.gz                     32 links / 533 Bytes
Sitemap stats: 32 links / 1 sitemaps / 0m00s

Pinging with URL 'http://www.example.com/sitemap.xml.gz':
 Successful ping of Google
 Successful ping of Bing

Nếu bạn muốn thay đổi đích Search engines khác, hay sửa lại hash của SitemapGenerator::Sitemap.search_engines trong file config/sitemap.rb Giá trị mặc định bên trong nó sẽ là:

{:google=>"http://www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=%s",
 :bing=>"http://www.bing.com/ping?sitemap=%s"}

File sitemap generate ra được đặt trong folder /public, add thêm nó vào trong file robot.txt nữa:

public/robots.txt

Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml.gz

4. Group sitemap:

Nếu WebApp của ta sử dụng đa ngôn ngữ, việc phân tách sitemap tương ứng với mỗi ngôn ngữ là cần thiết.

Gem sitemap_generator cũng cung cấp method để groups các sitemap thành các phần riêng biệt. Giả sử ta có 2 ngôn ngữ được config I18n là [:en, :ja]

Trong routes.rb thêm scope bọc lấy các path bên trong

 scope "(:locale)", locale: /#{I18n.available_locales.join("|")}/ do
  root to: "pages#index"
  resources :categories do
   resources :posts
  end
 end

Tại file config/sitemap.rb ta add group

{en: :english, ja: :japanese}.each_pair do |locale, name|
 group(sitemaps_path: "sitemaps/#{locale}/", filename: name) do
  add root_path, changefreq: "daily"

  Category.find_each do |category|
   add category_posts_path(category, locale: locale), changefreq: "weekly", lastmod: category.updated_at

   category.posts.each do |post|
    add category_post_path(category, post, locale: locale), changefreq: "yearly", lastmod: post.updated_at
   end
  end
 end
end

Chạy lại lệnh sitemap:refresh ta sẽ thấy 2 file tương ứng với từng ngôn ngữ được generate ra

 • public/sitemaps/en/english.xml.gz
 • public/sitemaps/ja/japanese.xml.gz

Ta thử giải nén file gz, và truy cập nó trên browsers /sitemaps/en/english.xml có kết quả như sau:

GGWP! (honho)

Source code:

Nguồn tham khảo: