Thẻ <em> trong HTML

Thẻ HTML <em> định dạng phần văn bản trong một tài liệu. Nó xác định phần văn bản được nhấn mạnh.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the em trong HTML</title>
</head>
<body>
<p>Chen mot hinh anh vao trang web boi su dung <em>the image</em>.</p>
</body>
</html>

Nó sẽ cho kết quả sau:

Chen mot hinh anh vao trang web boi su dung the image.

Các thuộc tính Global

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính sự kiện

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML