Mở rộng chức năng của jQuery bằng cách thêm phương thức mới (plugin), hoạt động trên các phần tử chọn jQuery với jQuery.fn.extend