Tấn công chèn mã SQL (SQL Injection) là một kỹ thuật cho phép kẻ tấn công chèn mã SQL vào dữ liệu gửi đến máy chủ và cuối cùng được thực hiện trên máy chủ cơ sở dữ liệu. Tùy vào mức độ tinh vi, tấn công chèn mã SQL có thể cho phép kẻ tấn công vượt qua các khâu xác thực người dùng, chèn, xóa hoặc sửa đổi dữ liệu, đánh cắp các thông tin trong cơ sở dữ liệu và chiếm quyền điều khiển hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu. Tấn công chèn mã SQL là dạng tấn công thường gặp ở các ứng dụng web, các trang web có kết nối đến cơ sở dữ liệu. Có 2 nguyên nhân chính của lỗ hổng trong ứng dụng cho phép thực hiện tấn công chèn mã SQL là:

 • Dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc từ các nguồn khác không được kiểm tra hoặc kiểm tra không kỹ lưỡng;
 • Sử dụng các câu lệnh SQL động trong ứng dụng, trong đó có thao tác nối dữ liệu người dùng với mã lệnh SQL gốc.

Ví dụ về SQL injection để vượt qua các khâu xác thực người dùng

Xem xét một form đăng nhập với thông tin username và password và đoạn mã xử lý xác thực người dùng lưu trong bảng cơ sở dữ liệu users (username, password) Giả sử người dùng nhập 'admin' vào trường username và 'abc123' vào trường password của form, mã xử lý hoạt động đúng: Nếu tồn tại người dùng với username và password kể trên, hệ thống sẽ cho phép đăng nhập với thông báo đăng nhập thành công; Nếu không tồn tại người dùng với username và password đã cung cấp, hệ thống sẽ từ chối đăng nhập và trả lại thông báo lỗi. Tuy nhiên, nếu người dùng nhập aaaa' OR 1=1-- vào trường username và một chuỗi bất kỳ, chẳng hạn 'aaaa' vào trường password của form, mã xử lý hoạt động sai và chuỗi chứa câu truy vấn SQL trở thành:
SELECT * FROM tbl_accounts WHERE username='aaaa' OR 1=1--' AND password='aaaa'
Câu truy vấn sẽ trả về mọi bản ghi trong bảng do thành phần OR 1=1 làm cho điều kiện trong mệnh đề WHERE trở lên luôn đúng và phần kiểm tra mật khẩu đã bị loại bỏ bởi ký hiệu (--). Phần lệnh sau ký hiệu (--) được coi là ghi chú và không được thực hiện. Nếu trong bảng tbl_accounts có chứa ít nhất một bản ghi, kẻ tấn công sẽ luôn đăng nhập thành công vào hệ thống.
Ngoài ví dụ về vượt qua xác thực người dùng thì kẻ tấn công cũng còn có thể đánh cắp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thông qua một số bước như sau:

 1. Tìm lỗ hổng chèn mã SQL và thăm dò các thông tin về hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
 • Nhập một số dữ liệu mẫu (như dấu --) hoặc dùng các tool hỗ trợ quét để kiểm tra một trang web có chứa lỗ hổng chèn mã SQL
 • Tìm phiên bản máy chủ cơ sở dữ liệu: nhập các câu lệnh lỗi và kiểm tra thông báo lỗi, hoặc sử dụng @@version (với MS-SQL Server), hoặc version() (với MySQL) trong câu lệnh ghép với UNION SELECT.
 1. Tìm thông tin về số lượng và kiểu dữ liệu các trường của câu truy vấn hiện tại của trang web.
 • Sử dụng mệnh đề ORDER BY <số thứ tự của trường>
 • Sử dụng UNION SELECT 1, 2, 3, …
 1. Trích xuất thông tin về các bảng, các trường của cơ sở dữ liệu thông qua các bảng hệ thống (metadata).
 2. Sử dụng lệnh UNION SELECT để ghép các thông tin định trích xuất vào câu truy vấn hiện tại của ứng dụng.

Phòng chống

Do tính chất nguy hiểm của tấn công chèn mã SQL, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm hạn chế tác hại và ngăn chặn triệt để dạng tấn công này. Nhìn chung, cần áp dụng kết hợp các biện pháp phòng chống tấn công chèn mã SQL để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Các biện pháp, kỹ thuật cụ thể có thể áp dụng gồm:

 1. Các biện pháp phòng chống dựa trên kiểm tra và lọc dữ liệu đầu vào:
 • Kiểm tra tất cả các dữ liệu đầu vào, đặc biệt dữ liệu nhập từ người dùng và từ các nguồn không tin cậy;
 • Kiểm tra kích thước và định dạng dữ liệu đầu vào;
 • Tạo các bộ lọc để lọc bỏ các ký tự đặc biệt (như *, ‘, =, --) và các từ khóa của ngôn ngữ SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP,....) mà kẻ tấn công có thể sử dụng;
 1. Sử dụng thủ tục cơ sở dữ liệu (stored procedures) và cơ chế tham số hóa dữ liệu:
 • Đưa tất cả các câu truy vấn (SELECT) và cập nhật, sửa, xóa dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) vào các thủ tục. Dữ liệu truyền vào thủ tục thông qua các tham số, giúp tách dữ liệu khỏi mã lệnh SQL, nhờ đó hạn ngăn chặn hiệu quả tấn công chèn mã SQL;
 • Hạn chế thực hiện các câu lệnh SQL động trong thủ tục;
 • Sử dụng cơ chế tham số hóa dữ liệu hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình web như ASP.NET, PHP và JSP.
 1. Các biện pháp phòng chống dựa trên thiết lập quyền truy nhập người dùng cơ sở dữ liệu:
 • Không sử dụng người dùng có quyền quản trị hệ thống hoặc quản trị cơ sở dữ liệu làm người dùng truy cập dữ liệu. Ví dụ: không dùng người dùng sa (Microsoft SQL) hoặc root (MySQL) làm người dùng truy cập dữ liệu. Chỉ dùng các người dùng này cho mục đích quản trị.
 • Chia nhóm người dùng, chỉ cấp quyền vừa đủ để truy cập các bảng biểu, thực hiện câu truy vấn và chạy các thủ tục.
 • Tốt nhất, không cấp quyền thực hiện các câu truy vấn, cập nhật, sửa, xóa trực tiếp trên các bảng dữ liệu. Thủ tục hóa tất cả các câu lệnh và chỉ cấp quyền thực hiện thủ tục.
 • Cấm hoặc vô hiệu hóa (disable) việc thực hiện các thủ tục hệ thống (các thủ tục cơ sở dữ liệu có sẵn) cho phép can thiệp vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ điều hành nền.
 • Sử dụng các công cụ rà quét lỗ hổng chèn mã SQL, như SQLMap, hoặc Acunetix Vulnerability Scanner để chủ động rà quét, tìm các lỗ hổng chèn mã SQL và có biện pháp khắc phục phù hợp.