Yêu cầu:

Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 +…

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for().

– PI/4 = ∑(1 + ((-1)n/(2n+1)))

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/18 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"

#define E 0.0001

void main()
{
  float S = 0;
  float e = 1; // sai so e = 1/(2n + 1)
  int n = 0;
  while(e > E)
  {
    e = (float)1/(2*n + 1);
    if(n%2 == 0)
      S = S + e;
    else
      S = S - e;
    n++;
  }
  printf("\n PI = %f", 4*S);
  getch();
}

Kết quả:

PI = 3.141797