Tính trừu tượng (abstraction) là một trong bốn tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java.

Tính trừu tượng là một tiến trình ẩn các chi tiết trình triển khai và chỉ hiển thị tính năng tới người dùng. Tính trừu tượng cho phép bạn loại bỏ tính chất phức tạp của đối tượng bằng cách chỉ đưa ra các thuộc tính và phương thức cần thiết của đối tượng trong lập trình.

Tính trừu tượng giúp bạn tập trung vào những cốt lõi cần thiết của đối tượng thay vì quan tâm đến cách nó thực hiện.

Trong Java, chúng là sử dụng abstract classabstract interface để có tính trừu tượng. Chi tiết các bạn xem thêm ở bài viết: Abstract class và Interface trong Java.