Sử dụng Stripe trong thanh toán trực tuyến  1. Giới thiệu

   • Stripe Ruby cung cấp SDK cho việc truy cập thuận tiện vào các Stripe API từ ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Nó cũng cấp 1 tập hợp các nguồn được định nghĩa sẵn cho phép khởi tạo các requestresponses ho các API
   • Các chức năng khác ràng buộc. Ví dụ
    • Dễ dàng configuration và sử dụng
    • Sử dụng pagination
     ....
  2. Cài đặt

   • Yêu cầu:

    • Ruby 1.9.3 hoặc cao hơn.
    • rest-client
   • Cách 1

    Ruby
           gem install stripe
     
    • Nếu bạn muốn xây dựng gem từ nguồn
    Ruby
           gem build stripe.gemspec
     
   • Cách 2 sử dụng bundle, thêm gem "stripe" vào Gemfile

    Ruby
           gem "stripe"
     
  3. Sử dụng

   • Tạo stripe client

    Ruby
           Stripe.api_key = ENV["STRIPE_SECRET_KEY"]
     
   • HTTP status code<br>

   Http Code Descriptions
   200 - OK
   400 - Bad Request
   401 - Unauthorized
   402 - Request Failed
   404 - Not Found
   409 - Conflict
   429 - Too Many Requests
   500, 502, 503, 504 - Server Errors
   • Errors
   Errors Code Descriptions
   api_connection_error
   api_error
   authentication_error
   card_error
   invalid_request_error
   rate_limit_error
   • CODES
   Code Descriptions
   invalid_number
   invalid_expiry_month
   invalid_expiry_year
   invalid_cvc
   invalid_swipe_data
   incorrect_number
   expired_card
   incorrect_cvc
   incorrect_zip
   card_declined
   missing
   processing_error
   • Handling errors

    Ruby
         begin
         .......................
         rescue Stripe::CardError => e
          if e.json_body[:error][:type] == "card_error"
           errors.add :base, I18n.t(e.json_body[:error][:code], scope: "stripe.status_code.card_error")
          end
          return false
         rescue Stripe::RateLimitError => e
          errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
          Rails.logger.error "Too many requests made to the API too quickly"
          StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
          return false
         rescue Stripe::InvalidRequestError => e
          errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
          Rails.logger.error "Invalid parameters were supplied to Stripe's API"
          StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
          return false
         rescue Stripe::AuthenticationError => e
          errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
          Rails.logger.error "Authentication with Stripe's API failed"
          StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
          return false
         rescue Stripe::APIConnectionError => e
          errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
          Rails.logger.error "Network communication with Stripe failed"
          StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
          return false
         rescue Stripe::StripeError => e
          errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
          Rails.logger.error "Display a very generic error to the user"
          StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
          return false
         rescue => e
          errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
          Rails.logger.error "Something else happened, completely unrelated to Stripe"
          return false
         end
     
   • Create CardToken

    Ruby
        response = Stripe::Token.create(
         card:{
          number: card_number,
          exp_month: card_exp_month,
          exp_year: card_exp_year,
          cvc: card_cvc,
          name: card_name
         }
        )
     

   <br>

   • Response
    JSON
         #<Stripe::Token id=tok_189fl82eZvKYlo2CYPt0jHMX 0x00000a>
         JSON: {
          "id": "tok_189fl82eZvKYlo2CYPt0jHMX",
          "object": "token",
          "card": {
           "id": "card_189fl82eZvKYlo2C0EiJscSI",
           "object": "card",
           "address_city": null,
           "address_country": null,
           "address_line1": null,
           "address_line1_check": null,
           "address_line2": null,
           "address_state": null,
           "address_zip": null,
           "address_zip_check": null,
           "brand": "Visa",
           "country": "US",
           "cvc_check": null,
           "dynamic_last4": null,
           "exp_month": 8,
           "exp_year": 2017,
           "funding": "credit",
           "last4": "4242",
           "metadata": {
           },
           "name": null,
           "tokenization_method": null
          },
          "client_ip": null,
          "created": 1462905546,
          "livemode": false,
          "type": "card",
          "used": false
         }
     

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.