Hướng dẫn cài đặt Node để lập trình • Javascript chạy được trên browser và cả trên hệ điều hành, không cần browser.

  Để chạy được trên OS, cần có Node.js. Bản chất Node.js chứa V8 engine để parse file JavaScript. V8 engine là thư viện mã nguồn mở của Chrome.

  Node.js can run on many operating systems.

  Powershell lập trình được, Microsoft bắt trước GNU Bash Script.

  How to install Node.js?

  In Windows, you download binary installer.
  Or use chocolatey
  > choco install nodejs

  In Mac, type
  > brew install node
  check version
  > brew info node
  > node --version

  > which node
  Install Node stable on Ubuntu
  > su root
  # apt update
  # apt install nodejs

  Install latest Node on Ubuntu
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
  sudo apt-get install -y nodejs

  In Docker
  > docker run -it --name nodebox node:alpine /bin/ash


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.