Xây dựng ứng dụng Viblo trên android bằng kotlin sử dụng lib jsoup (Phần 2) - Áp dụng data binding cho kotlin • Như ở phần 1 mình giới thiệu thì khi chưa dùng data binding với mỗi 1 recycler view mình lại phải tạo 1 adapter cho nó như thế rất tốn code , mất thời gian và khá chán -> Chính vì thế ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng data binding vào kotlin và tạo 1 single adapter chung để tiết kiệm thời gian và công sức sau này khi sử dụng recycler view

  1. Cấu hình

  build.gradle
  Chúng ta cần cấu hình như sau trong file build.gradle
  Bên kotlin cấu hình phức tạp hơn java khá nhiều (khá buồn)

  apply plugin: 'kotlin-kapt'
  

  và kapt trong android

  android {
    ...
       kapt {
          generateStubs = true
       }
    ...
  }        
  

  cuối cùng là com.android.databinding:compiler trong dependencies

  dependencies {
    ...
    kapt 'com.android.databinding:compiler:3.0.1'
    ...
  }
  

  2. SingleAdapter

  2.1. SingleAdapter

  SingleAdapter.kt

  Chúng ta set giá trị cho 3 biến có thể lấy trong layout là :
  - position : Vị trí của item
  - data : giá trị của item
  - listener : bắt sự kiện cho item
  và 3 variable được lấy từ simple_place_holder.xml đây có thể là 1 layout tiêu chuẩn của 1 item recycler view

  override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
      val data = mDataList[position]
      holder.getBinding().setVariable(BR.position, position)
      holder.getBinding().setVariable(BR.data, data)
      holder.getBinding().setVariable(BR.listener, mPresenter)
      if (mDecorator != null) {
        mDecorator!!.decorator(holder, position, getItemViewType(position))
      }
      holder.getBinding().executePendingBindings()
    }
  

  Có 2 interface : Presenter dùng cho các listener ko cần viewholder , Decorator dùng cho các listener cần tương tác , chỉnh sửa phức tạp hơn với viewholder

  interface Presenter
  
  interface Decorator {
      fun decorator(holder: ViewHolder, position: Int, viewType: Int)
  }
  

  2.2. simple_place_holder.xml

  Tạo file simple_place_holder.xml có chứa các variable là data, listener, position

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  
    <data>
  
      <variable
        name="data"
        type="com.asia.viblo.model.BaseModel"/>
  
      <variable
        name="listener"
        type="com.asia.viblo.model.BaseModel"/>
  
      <variable
        name="position"
        type="int"/>
    </data>
  
    <View android:tag="placeholder"/>
  </layout>
  

  3. Ứng dụng với PostFragment.kt

  PostFragment.kt

  3.1. Khởi tạo recycler view

   override fun onViewCreated(view: View?, savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
      initRecyclerPost()
    }
  
    private fun initRecyclerPost() {
      mPostAdapter = SingleAdapter(context, R.layout.item_post)
      mPostAdapter.setPresenter(BaseListener(activity)) // set listener for item recycler view
      recyclerPost.adapter = mPostAdapter
      recyclerPost.layoutManager = LinearLayoutManager(context)
    }
  

  3.2. Update data vào adapter

   override fun onUpdateData(data: Post?) {
      // nothing
    }
  
    override fun onUpdateDataList(dataList: MutableList<Post>?) {
      mPostAdapter.setData(dataList)  // update data vào adapter
      mProgressDialog.dismiss()
      updateViewNextBackBottom()
    }
  

  3.3. BaseListener.kt

  BaseListener.kt

  Code

  class BaseListener(activity: Activity) : OnClickTag, OnClickDetail, OnClickComment {
    private val mActivity: Activity = activity
    override fun onOpenTag(tagUrl: String) {
      val intent = Intent(mActivity, TagsActivity::class.java)
      intent.putExtra(extraUrl, tagUrl)
      mActivity.startActivity(intent)
    }
  
    override fun onOpenAuthorComment(authorUrl: String) {
    }
  
    override fun onOpenAllAuthorComment(authorUrlList: MutableList<String>?) {
    }
  
    override fun onOpenDetail(url: String, isVideo: Boolean) {
      val intent = when {
        url.contains("/s/") -> Intent(mActivity, SeriesActivity::class.java)
        url.contains("/q/") -> Intent(mActivity, QuestionsActivity::class.java)
        isVideo -> Intent(mActivity, WebViewActivity::class.java)
        else -> Intent(mActivity, PostDetailActivity::class.java)
      }
      intent.putExtra(extraUrl, url)
      mActivity.startActivity(intent)
    }
  
    override fun onOpenAuthor(baseModel: BaseModel) {
      val intent = Intent(mActivity, AuthorActivity::class.java)
      intent.putExtra(extraData, baseModel)
      mActivity.startActivity(intent)
    }
  }
  

  3.4. item_post.xml

  item_post.xml

  Source Code

  Viblo
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.