JSON Web Token (JWT) là gì ? • Giới thiệu

  Trong bài viết này mình cùng tìm hiểu khái niệm JSON Web Token (JWT) là gì , trước tiên hãy xem giải thích theo lý thuyết được định nghĩa bởi RFC 7519

  JWT là một phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client - Server , các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON . Trong đó chuỗi Token phải có 3 phần là header , phần payload và phần signature được ngăn bằng dấu “.”

  Vậy theo lý thuyết trên thì mình sẽ có một chuỗi Token như sau :

    header.payload.signature
  

  Header

  Phần header sẽ chứa kiểu dữ liệu , và thuật toán sử dụng để mã hóa ra chuỗi JWT

  {
    "typ": "JWT",
    "alg": "HS256"
  }
  
  • “typ” (type) chỉ ra rằng đối tượng là một JWT
  • “alg” (algorithm) xác định thuật toán mã hóa cho chuỗi là HS256

  Payload

  Phần payload sẽ chứa các thông tin mình muốn đặt trong chuỗi Token như username , userId , author , ... ví dụ

  {
   "user_name": "admin",
   "user_id": "1513717410",
   "authorities": "ADMIN_USER",
   "jti": "474cb37f-2c9c-44e4-8f5c-1ea5e4cc4d18"
  }
  

  Lưu ý đừng đặt quá nhiều thông tin trong chuỗi payload vì nó sẽ ảnh hưởng đến độ trể khi Server phải xác nhận một Token quá dài

  Signature

  Phần chử ký này sẽ được tạo ra bằng cách mã hóa phần header , payload kèm theo một chuỗi secret (khóa bí mật) , ví dụ

  data = base64urlEncode( header ) + "." + base64urlEncode( payload )
  signature = Hash( data, secret );
  
  • base64UrlEncoder : thuật toán mã hóa headerpayload

  Đoạn code trên sau khi mã hóa headerpayload bằng thuật toán base64UrlEncode ta sẽ có chuỗi như sau

  // header
  eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9
  // payload
  eyJhdWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNTEzNzE
  

  Sau đó mã hóa 2 chuỗi trên kèm theo secret (khóa bí mật) bằng thuật toán HS256 ta sẽ có chuỗi signature như sau

  9nRhBWiRoryc8fV5xRpTmw9iyJ6EM7WTGTjvCM1e36Q
  

  Cuối cùng

  Kết hợp 3 chuỗi trên lại ta sẽ có được một chuỗi JWT hoàn chỉnh

  eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNTEzNzE.9nRhBWiRoryc8fV5xRpTmw9iyJ6EM7WTGTjvCM1e36Q
  

  Như vậy các bạn cũng đã hiểu được các thành phần của một chuỗi JWT , bài viết sau mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo ra JWT như thế nào

  Tài liệu

  https://medium.com/vandium-software/5-easy-steps-to-understanding-json-web-tokens-jwt-1164c0adfcec
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.