Giới thiệu gem cancancan trong rails • I.Giới thiệu

  Gem cancancan là gem dùng để phân quyền cho người dùng truy cập tới tài nguyên của hệ thống. Trước khi sử dụng gem cancancan thì các bạn nhớ tìm hiểu về gem devise trước nhé.

  II. Cài đặt

   gem 'cancancan', '~> 2.0'
  
  • Không quên chạy lệnh bundle install
  • Tiếp theo ta chạy lệnh bên dưới để tạo ra file app/models/ability.rb.
  rails g cancan:ability
  
  • Ta sẽ được một model ability như thế này. Các quyền của user sẽ được định nghĩa trong model này.
  class Ability
   include CanCan::Ability
  
   def initialize(user)
   end
  end
  

  III. Cách sử dụng

  1. Kiểm tra Ability

  • Quyền của người dùng hiện tại có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng can?cannot?.
  <% if can? :update, @article %>
   <%= link_to "Edit", edit_article_path(@article) %>
  <% end %>
  

  2. Authorizations và Loaders

  • Phương thức authorize! trong controller để kiểm tra quyền và trả về lỗi nếu quyền đó là không được phép hoặc chưa được khai báo.
  def show
   @article = Article.find(params[:id])
   authorize! :read, @article
  end
  
  • phương pháp load_and_authorize_resource được cung cấp để tự động cho phép tất cả các hành động trong một RESTful nạp tài nguyên vào một biến thể và cho phép nó cho mọi hành động.
  class ArticlesController < ApplicationController
   load_and_authorize_resource
  
   def show
    # @article is already loaded and authorized
   end
  end
  

  3. Strong Parameters

  • Khi sử dụng strong_parameters , bạn phải dọn đầu vào trước khi lưu bản ghi, trong hành động như :create và :update.
  • Đối với hành động :update, cancan sẽ xác thực và phân quyền tài nguyên nhưng không thay đổi chúng tự động, giống như:
  def update
   if @article.update_attributes(update_params)
    # hurray
   else
    render :edit
   end
  end
  ...
  
  def update_params
   params.require(:article).permit(:body)
  end
  

  Xem thêm tại đây

  4. Handle Unauthorized Access

  • Nếu authorization không thành công, CanCan :: AccessDenied sẽ ném ra lỗi. Bạn có thể nắm bắt điều này và sửa đổi hành vi của nó trong ApplicationController.
  class ApplicationController < ActionController::Base
   rescue_from CanCan::AccessDenied do |exception|
    respond_to do |format|
     format.json { head :forbidden, content_type: 'text/html' }
     format.html { redirect_to main_app.root_url, notice: exception.message }
     format.js  { head :forbidden, content_type: 'text/html' }
    end
   end
  end
  

  Xem thêm tại đây

  5. Lock It Down

  • Nếu bạn muốn đảm bảo authorization xảy ra trên mọi hành động trong ứng dụng của bạn, hãy thêm check_authorization vào ApplicationController của bạn.
  class ApplicationController < ActionController::Base
   check_authorization
  end
  
  • Ngược lại nếu muốn bỏ qua điều trên thì sử dụng skip_authorization_check.

  Tham khảo thêm tại đây
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.