Laravel 5.x middleware manage 'Cache-Control:no-cache' phòng ngừa browser back button



 • Trong bài viết này mình giới thiệu về cách quản lý cache-control khi bạn ấn nút back trên browser trong laravel 5.x
  Nếu bạn không phòng chống cache-control thì có thể xảy ra nhiều lỗi

  • Khi logout ra rồi ấn nút back thì vẫn hiển thị ra màn hình khi chưa logout
  • Javascript bị cache, ấn nút back lại có thể bị lỗi vv...

  Thực ra bản chất của vấn đề chỉ là cache browser, bạn có thể thiết lập quản lý cache vào trong html, hoặc php để handler điều khiển cache
  Trong laravel 5x, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng middleware để hanlder Cache-Control

  Create new middleware

  php artisan make:middleware AllowCache

  Code in middleware

  <?php
  
  namespace App\Http\Middleware;
  
  use Closure;
  
  /**
   * Modify request header
   *
   * @ copyright Copyright (c) 2017 ngo.dinh.ngoc
   */
  class AllowCache
  {
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param Request $request
     * @param Closure $next
     * @return mixed
     */
    public function handle($request, Closure $next)
    {
      $response = $next($request);
  
      if (!$response->isRedirect()) {
        // TODO https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Cache-Control
        $response->header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate', true);
      }
  
      return $response;
    }
  }
  
  

  Register middleware

  Đăng ký theo path sau /app/Http/Kernel.php

  protected $middleware = [
      \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode::class,
      \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ValidatePostSize::class,
      \App\Http\Middleware\TrimStrings::class,
      \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull::class,
      \App\Http\Middleware\TrustProxies::class,
      \App\Http\Middleware\AllowCache::class,
    ];
  

  Summary

  Trên là cách handle cache-control trong laravel trong dự án, tuy nhiên với những response mà trả về kiểu BinaryFileResponse bạn nên để cache cho nó!

  Bạn có thể xem code mẫu ở đây
  https://github.com/ngodinhngoc/laravel_tip/commit/76cfb9231e9802f9a37f213ad05cdc35155488f8

  Tài liệu tham khảo
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Cache-Control
  https://qiita.com/nnmr/items/fe71ee346d0fd1c6cf86
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.