Real Time Chat With NodeJS, Socket.io and ExpressJS • Hiện trên Viblo có khá nhiều bài viết về Nodejs & Socket.IO, Nếu bạn chưa tìm hiểu qua có thể tham khảo các bài viết dưới đây:
  https://viblo.asia/p/nodejs-va-socketio-can-ban-jlA7GKxdvKZQ
  https://viblo.asia/p/buoc-dau-lam-quen-voi-nodejs-va-socketio-MJyGjQrWvPB
  Trong bài viết này mình sẽ đi vào xây dựng 1 ứng dụng Realtime cơ bản.

  I . Setup Environment

  Đầu tiên bạn cần cài đặt Nodejs trên hệ thống của bạn, Nếu bạn sử dụng Windows Or Mac Os bạn có thể truy cập vào https://nodejs.org/en/ để donwnload và cài đặt.
  Sau khi đã cài đặt xong, chúng ta tạo file package.json bằng cmd npm init như sau:

  $ mkdir NodeJsSocketIO
  $ cd NodeJsSocketIO
  $ npm init
  

  $ npm init sẽ tạo ra file package.sjon

  {
   "name": "blog",
   "version": "1.0.0",
   "description": "Real Time Chat With NodeJS, Socket.io and ExpressJS",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
   },
   "author": "Người vô hình",
   "license": "ISC"
  }
  

  II. Setup Expressjs, Socket.IO, EJS

  $ npm install socket.io express ejs --save
  

  III. Create Server

  tạo file index.js với nội dung như sau:

  var express = require("express");
  var app = express();
  app.set("view engine", "ejs");
  app.set("views", "./views");
  app.use(express.static(__dirname + "/public"));
  var engine = require('ejs-locals');
  app.engine('ejs', engine);
  // create server
  var server = require("http").createServer(app);
  server.listen(process.env.PORT || 3000, function() {
    console.log("Created Server: port " + server.address().port);
  });
  
  // Config socket.IO
  var io = require("socket.io")(server);
  var arrUser = [];
  io.on("connection", function(socket) {
    console.log("connected:" + socket.id);
    
    socket.on("client-send-username", function(data) {
      // check exist user
      if (arrUser.indexOf(data) >=0) { // fail
        socket.emit("server-send-register-fail");
      } else { // success
        arrUser.push(data); // push user to arr
        socket.UserName = data;
        socket.emit("server-send-register-success", data);
        io.sockets.emit("server-send-list-users", arrUser);
      }
    })
    
    socket.on("client-send-logout", function() {
      arrUser.splice(arrUser.indexOf(socket.UserName), 1);
      socket.broadcast.emit("server-send-list-users", arrUser);
    });
    
    // server send mes
    socket.on("user-send-messeage", function(data) {
      var content = {
        userName: socket.UserName,
        messeage: data
      }
      io.sockets.emit("server-send-messeage", content);
    });
  
    socket.on("user-inputing", function() {
      socket.broadcast.emit("server-send-input", socket.UserName);
    });
    socket.on("user-stop-input", function() {
      socket.broadcast.emit("server-stop-input", socket.UserName);
    });
  });
  
  app.get("/", function(req, res) {
    res.render('pages/home', { 
      title: 'Home page',
      description : "A Blog Theme by Start Bootstrap"
    });
  })
  
  app.get("/about", function(req, res) {
    res.render('pages/about', { 
      title: 'About page',
      description : "This is About page"
    });
  })
  
  app.get("/contact", function(req, res) {
    res.render('pages/contact', { 
      title: 'Contact page',
      description : "This is Contact page"
    });
  })
  
  app.get("/chat", function(req, res) {
    res.render('pages/chat', { 
      title: 'Chat page',
      description : "This is Chat page"
    });
  })
  

  IV. Create View

  File chat.ejs

  <% layout('../layout_default') %>
  <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
  <script src="https://momentjs.com/downloads/moment-with-locales.min.js"></script>
  <script src="js/app.js"></script>
  <link href="css/chat.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <div class="container fill">
    <div class="row">
      <div id="loginForm">
          <h3>What's your name?</h3>
          <input type="text" id="txtUserName">
          <input type="button" value="Register" id="btnRegister">
      </div>
    </div>
    <div class="row chat-wrap" id="chatForm">
      <!-- Contacts & Conversations -->
      <div class="col-sm-3 panel-wrap" style="border: 1px solid #ccc" >
        <!--Left Menu / Conversation List-->
        <div class="col-sm-12 section-wrap">
          <!--Header-->
          <div class="row header-wrap">
            <div class="chat-header col-sm-12">
              <h4 id="username" style="font-size:14px">User Online</h4>
              <div class="header-button">
                <a class="btn pull-right" href="#Contacts" data-toggle="collapse">
                  <i class="fa fa-pencil-square-o fa-lg"></i>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!--Conversations-->
          <div class="content-wrap" style="height:500px" id="userOnline">
            
          </div>
        </div>
      </div>
  
      <!-- Messages & Info -->
      <div class="col-sm-9 panel-wrap">
        <!--Main Content / Message List-->
        <div class="col-sm-12 section-wrap" id="Messages" style="margin: 0px 0px 0px 10px; border: 1px solid #ccc;">
          <!--Header-->
          <div class="row header-wrap">
            <div class="chat-header col-sm-12">
              <i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i><h4 style="font-size:14px"> Conversation Title </h4>
              
              <div class="header-button">
                <a class="btn pull-right info-btn">
                  <i class="fa fa-info-circle fa-lg"></i>
                  Hi <span style="color:white" id="currentUser"></span>
                  <input type="button" value="logout" id="logout">
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!--Messages-->
          <div class="row content-wrap messages" style="height:500px; width:100%;">
            <div class="msg" style="width:100%">
              <div class="media-body">
                <ul class="chat" id="listMesseage">
                </ul>
              </div>
              <div id="typing" style=" position:absolute; bottom: 70px; font-size:14px">
            </div>
          </div>
          </div>
          <!--Message box & Send Button-->
          <div class="row send-wrap">
            <div class="send-message">
              <div class="message-text">
                <textarea class="no-resize-bar form-control" rows="2" placeholder="Write a message..." id="txtMesseage"></textarea>
              </div>
              <div class="send-button">
                <a class="btn" id="btnSend">Send <i class="fa fa-send"></i></a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <style>
    .chat-body {
      border-radius: 5px;
      padding: 5px;
    }
  </style>
  

  File app.js

  
  moment.locale('en');  
  var messageTimeSent = $(".timesent");
  var socket = io("http://localhost:3000")
  
    $(document).ready(function() {
  
      $("#loginForm").show();
      $("#chatForm").hide();
      $("#btnRegister").click(function() {
        socket.emit("client-send-username", $("#txtUserName").val());
      });
  
      //logout
      $("#logout").click(function() {
        socket.emit("client-send-logout", $("#txtUserName").val());
        $("#loginForm").show(200);
        $("#chatForm").hide(100);
      });
  
      $("#btnSend").click(function() {
        socket.emit("user-send-messeage", $("#txtMesseage").val())
      });
  
    });
  
    socket.on("server-send-register-fail", function() {
      alert("This user has regestered")
    });
    
    socket.on("server-send-register-success", function(data) {
      $("#currentUser").html(data);
      $("#loginForm").hide(2);
      $("#chatForm").show(1);
    });
  
    socket.on("server-send-list-users", function(data) {
      $("#userOnline").html('');
      data.forEach(function(i) {
        $("#userOnline").append("<div class='user'> " + i + " </div>");
      });
    });
    
    socket.on("server-send-messeage", function(data) {
      createChatMessage(data, moment());
      scrollToBottom();
    });
  
    // event input
    $("#txtMesseage").focusin(function() {
      socket.emit("user-inputing");
    });
  
    // event stop input
    $("#txtMesseage").focusout(function() {
      socket.emit("user-stop-input");
    });
  
    socket.on("server-send-input", function(data) {
      $("#typing").show().html(data + " is typing ...");
    });
  
    socket.on("server-stop-input", function(data) {
      $("#typing").hide();
    });
  
    // Update the relative time stamps on the chat messages every minute
    function createChatMessage(data, now) {
      var currentUser = $("#currentUser").html();
      if (data.userName != currentUser) {
        var ms = '\
          <li class="left clearfix"><span class="chat-img pull-left">\
                <img src="http://placehold.it/50/55C1E7/fff&amp;text=U" alt="User Avatar" class="img-circle">\
              </span>\
                <div class="chat-body clearfix msg_left">\
                  <div class="header">\
                    <strong class="primary-font">' + data.userName + '</strong> <small class="pull-right text-muted">\
                      <span class="glyphicon glyphicon-time">\
                      </span><i class="timesent" data-time=' + now + '></i></small>\
                  </div>\
                  <p> ' + data.messeage + '</p>\
                </div>\
              </li>\
        ';
      } else {
        var ms = '\
        <li class="right clearfix"><span class="chat-img pull-right">\
              <img src="http://placehold.it/50/FA6F57/fff&amp;text=ME" alt="User Avatar" class="img-circle">\
            </span>\
              <div class="chat-body clearfix msg_right">\
                <div class="header">\
                  <small class=" text-muted"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span><i class="timesent" data-time=' + now + '></i></small>\
                  <strong class="pull-right primary-font">' + data.userName + '</strong>\
                </div>\
                <p> ' + data.messeage + '</p>\
              </div>\
            </li>\
        ';
      }
  
      $("#listMesseage").append(ms);
      $("#txtMesseage").val('');
      messageTimeSent = $(".timesent");
      messageTimeSent.last().text(now.fromNow());
  
    }
  
    setInterval(function() {
      messageTimeSent.each(function(){
        var each = moment($(this).data('time'));
        $(this).text(each.fromNow());
      });
    }, 60000);
  
    function scrollToBottom(){
      $(".content-wrap").animate({ scrollTop: $(document).height()-$(window).height() },1000);
    }
  
  
  

  V. Demo

  Như vậy mình đã hướng dẫn xong phần chat room cơ bản, phần tiếp theo sẽ thêm chức năng chat private, add emotion, save database...
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.