Git - Học nghiêm túc một lần (Phần 2) • Xin mời các bạn đọc phần 1 trước để hiểu rõ hơn nhé !

  6.4 Git int (Continue)

  Tạo một kho chứa Git, bạn có thể khởi tạo từ một thư mục ở local rồi push nó lên server hoặc tạo ở trên sever rồi pull nó về local.

  • Khởi tạo từ local

  git inti: Lệnh này sẽ tạo một thư mục mang tên .git, nó sẽ chứa tất cả các tập tin cần thiết cho toàn bộ repo.

  Câu lệnh git status kiểm tra trạng thái hiện tại của repo.
  Hãy nhớ là mỗi tập tin trong thư mục làm việc của bạn có thể ở một trong hai trạng thái : tracked hoặc untrachked, có thể hiểu là file đã được git quan tâm hoặc git chưa ngó ngàng gì tới.

  Còn theo định nghĩa thì tập tin tracked là các tập tin đã có mặt trong ảnh (snapshot) trước; chúng có thể là unmodified, modified, hoặc staged. Tập tin untracked là các tập tin còn lại - bất kỳ tập tin nào trong thư mục làm việc của bạn mà không có ở ảnh (lần commit) trước hoặc không ở trong khu vực tổ chức (staging area).

  Sau khi tạo file index.txt, kiểm tra lại thì thấy git thông báo có 1 file untracked.
  Sau khi sử dụng git add, ta đã chuyển file đó vào khu vực staging, plugin oh-my-zsh thể hiện bằng màu xanh.

  • Khởi tạo từ server

  git clone: Nếu như bạn muốn có một bản sao của một kho chứa Git có sẵn - có thể là một repo mới được tạo hoặc một dự án đã tồn tại mà bạn muốn đóng góp vào - thì đây là câu lệnh bạn cần.

  Các bạn hãy tạo mới một repo trên GitHub.
  Click vào Clone or download, chọn Use SSH rồi copy đường link

  • Mở Terminal, gõ git clone [path]

  git add: Chuyển một file từ untracked thành tracked, Git bảo từ giờ tao quan tâm mày rồi.

  git commit: Ghi nhận sự thay đổi của một file

  6.5. Git branch

  Câu lệnh Phím tắt trong zsh Ý nghĩa
  git checkout <branch_name> gco <branch_name> Chuyển sang branch khác
  git checkout -b <branch_name> gco -b <branch_name> Tạo mới branch
  git branch -d <branch_name> Xóa branch đã merge ở local
  git branch -D <branch_name> Xóa branch chưa merge ở local
  git push <remote_name> --delete <branch_name> Xóa branch trên server
  git checkout login ; git rebase develop Cập nhật code từ branch develop vào branch login

  6.6 Git commit

  6.7 Git rebase

  6.8 Git merge

  6.8 HEAD

  6.9 Git log

  • Khi bạn gõ git log --oneline sẽ hiện ra danh sách các commit của bạn kèm theo mã commit, ví dụ:
  e78xh4d create new.txt
  e3f0a8c create index.txt
  fc31204 Initialize repo
  

  Mã ở phía trước chính là ID của commit, phía sau chính là nội dung của commit

  • Nếu bạn muốn hoàn nguyên trạng thái git về thời điểm nào hãy gõ
   git reset [commit _id]
   Ví dụ: git reset e3f0a8c
   Khi đó repo sẽ có file index.txt đã được tạo và commit; file new.txt cũng đã được tạo nhưng chưa được add vào staging.
  • Nếu bạn muốn hoàn nguyên trạng thái của cả code và cả git thì sử dụng cú pháp
   git reset --hard [commit_id]
   Ví dụ: git reset --hard e3f0a8c
   Khi đó repo sẽ không chứa file new.txt nữa, file index.txt đã được tạo và commit.
   => Như vậy bạn có thể linh hoạt thay đổi trạng thái repo của mình ở local rồi nhé !

  6.10 Git follow

  6.10.1 Subversion-Style

  • Đầu tiên, tạo một branch mới, cập nhật branch đó và push nó lên server. Minh họa bởi hình ảnh bên dưới.
  • Vào repo trên github, nhấp vào Compare && pull request
   Pull request thể hiện sự so sánh giữa 2 branch khác nhau
   Trong trường hợp này là giữa branch master và u23, bạn có thể chuyển thành branch khác.
   Bên dưới là title và describle của pull
   Bên dưới là số lượng commit và nội dung thay đổi từng file.
   Nhấp vào Create pull request và chúng ta đã có pull request đầu tiên
   Bạn có thể nhấp chuột để bình luận từng dòng code, tại sao thay đổi thế này, thế kia... Sau khi nhận thấy code đã ổn thì merge, code sẽ được tích hợp thì nhánh u23 sang nhánh master.

  6.10.2. Integration Manager

  Updae soon ...
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.