Ja • Phần tiếp theo này chúng ta sẽ tiến hóa code đã viết để học một cách viết code đẹp hơn, ngắn gọn dễ hiểu hơn. Đây là phần cuối và cũng là phần thú vị nhất trong 3 bài viết. Qua bài này bạn sẽ hiểu được cách code của Reactive Programming, hiểu về cách hoạt động của Observables, Stream...

  Qua 2 phần trước chúng ta đã biết là cách viết theo Callback dẫn đến cách viết theo Promises. Nhưng rồi Promises vẫn khó đọc, khó debug. Vì phải viết quá nhiều hàm .then() lồng nhau. Lúc này Async/Await ra đời.

  Async/Await

  Hãy xem lại ví dụ sử dụng Promises trước đó

  
  function request(url) {
   return new Promise((resolve, reject) => { //Chỗ này mới, sử dụng Promise thay vì Callback
    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.onreadystatechange = function Success() {
     if (this.readyState === xhr.DONE) {
      resolve(JSON.parse(xhr.responseText)); //Chỗ này không có callback nữa để gọi. Ta dùng hàm resolve() để trả về kết quả.
     }
    };
    xhr.open("GET", url, true);
    xhr.send();
    xhr.onerror = function(error) {
     reject("Error");
    };
   });
  }
  
  request("https://api.github.com/search/users?q=location:delhi")
   .then(data1 => {
    console.log(data1);
    return request("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");
   })
   .then(data2 => {
    console.log(data2);
    return request("https://api.icndb.com/jokes/random/1");
   })
   .then(data3 => {
    console.log(data3);
    return request("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/2");
   })
   .then(data4 => {
    console.log(data4);
   })
   .catch(error => {
    console.log(error);
   });
  

  Chúng ta cần quá nhiều then(). Hãy thử viết lại theo kiểu Async/Await như sau:

  async function request(url) {        //Chỗ này có thêm chữ async
  return new Promise((resolve, reject) => {  //Mọi thứ còn lại giữ nguyên
   const xhr = new XMLHttpRequest();
   xhr.onreadystatechange = function Success() {
    if (this.readyState === xhr.DONE) {
     resolve(JSON.parse(xhr.responseText));
    }
   };
   xhr.open("GET", url, true);
   xhr.send();
   xhr.onerror = function(error) {
    reject("Error");
   };
  });
  }
  console.log(request("https://api.github.com/search/users?q=location:delhi"));
  console.log(request("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1"));
  console.log(request("https://api.icndb.com/jokes/random/1"));
  console.log(request("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/2"));
  

  Hỏi ngu Ớ nó có chạy ra kết quả đâu? Nó trả về một cục Promise gì đó.

  Đúng vậy. khi viết 1 hàm có thêm chữ async đằng trước. Ta biến hàm đó thành hàm Asynchronous (bất đồng bộ). Lúc này ta không hề viết gì đến Promises nữa. Nhưng async function request(url) lại trả về cho ta một cái Promises như là bình thường. Nhưng lúc này ta không cần đến hàm resolve() nữa để có thể đón nhận được kết quả.

  Hỏi ngu Vậy làm thế nào để lấy được kết quả thay vì chỉ hiện ra cục Promise kia?.

  Lúc này quá đơn giản. Ta viết như sau:

  async function request(url) {              
   return new Promise((resolve, reject) => { 
   const xhr = new XMLHttpRequest();
   xhr.onreadystatechange = function Success() {  
    if (this.readyState === xhr.DONE) {
     resolve ( JSON.parse(xhr.responseText));    
    }
   };
   xhr.open("GET", url, true);
   xhr.send();
   xhr.onerror = function(error) {
    reject("Error");
   };
  });
  }
  console.log(await request("https://api.github.com/search/users?q=location:delhi"));
  console.log(await request("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1"));
  console.log(await request("https://api.icndb.com/jokes/random/1"));
  console.log(await request("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/2"));
  

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.