7 cách để handle undefined trong JavaScript • I. Undefined là gì ?

  Đầu tiên khi tiếp cận và sử dụng JavaScript ta không khỏi nhầm lẫn giữa 2 khái niệm đó là undefinednull. Mới đầu mình nghĩ đơn giản là 2 thằng đó cùng để diễn đạt một giá trị rỗng. Vậy sự khác nhau thực sự giữa 2 khái niệm này là gì ? rõ ràng là:

  null == undefined // true
  

  Trong javascript, trình thông dịch (interpreter) sẽ trả về giá trị là undefined khi bạn dùng một biến hoặc thuộc tính của một đối tượng mà chưa được gán giá trị. Ví dụ:

  let report; 
  report;  // => undefined 
  let computer = {}; 
  computer.name; // => undefined 
  

  Một cách dễ hiểu:

  • null là đã được gán cho giá trị là rỗng và có kiểu là object
  • undefined là đã được khai báo nhưng chưa được gán giá trị và kiểu là undefined. Lưu ý rằng: null !== undefined nhưng null == undefined và Javascript sẽ không tự set biến hoặc thuộc tính của một object là null.

  II. Những trường hợp tạo ra undefined thường gặp

  1. Không/quên gán giá trị cho biến
  Như ví dụ phía trên, khi ta khai báo biến report nhưng ta không gán giá trị cho nó thì nó sẽ trả về giá trị là undefined. Cách đơn giản để giải quyết vấn đề này đó là ta sẽ gán giá trị luôn sau khi khai báo biến:

  let report = 'Monthly report';
  

  nhưng giải pháp này không phải cách tốt nhất.
  Dùng const hoặc let và nói lời chia tay với var
  Về việc khi nào dùng const và let thì mọi người có thể tìm hiểu kĩ hơn sau nhé. Đơn giản thì với những giá trị bất biến chúng ta nên dùng const. Một trong những tính năng hay của const đó là bạn phải gán giá trị khởi tạo cho biến đó bằng không nó sẽ báo lỗi:

  const test;
  // Uncaught SyntaxError: Missing initializer in const declaration
  

  Lý do tại sao tôi nói chia tay với var là bởi vì: bạn có thể khai báo một biến với var ở cuối một function nhưng bạn vẫn có thể truy cập nó trước khi nó được khai báo:

  function undefinedFunc() { 
   testVar; // => undefined
   // code...
   var testVar = 'Example';
   // code...
   testVar; // => 'Example'
  }
  undefinedFunc(); // undefined
  

  Ngược lại, nếu ta dùng let (hoặc const) thì biến đó không thể được truy cập trước khi được khai báo. Nếu thay var ở ví dụ trên bằng let thì một lỗi sẽ được raise lên đó là Uncaught ReferenceError. Tại sao vậy ? Vì khi dùng let hoặc const thị biến đó được nằm trong temporal dead zone trước khi khai báo.
  2. Gọi một thuộc tính không tồn tại
  3. function parameters
  4. hàm trả về giá trị
  5. void operator

  III. Reference

  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.