Sắp xếp mảng trong PHP • Tổng quan

  Trong bài viết này mình sẽ viết về sắp xếp mảng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Bản thân PHP đã cũng cấp rất nhiều hàm dành cho chức năng sắp xếp mảng như asort, arsort, krsort, ksort... Một số điểm chính cần lưu ý như sau:

  • Một số hàm sắp xếp theo array keys, một số hàm khác lại sắp xếp mảng dựa trên value của key.
  • Sự tương quan giữa keys và values trong mảng được giữ, số khác thì không được giữ. Điều này có nghĩa là, có trường hợp, sau khi sắp xếp xong keys trong array bị reset về dạng thuần (0, 1, 2, 3...).
  • Thứ tự sắp xếp: thứ tự theo bảng chữ cái, từ thấp đến cao (tăng dần), từ cao xuống thấp (giảm dần), số, tự nhiên, ngẫu nhiên hoặc do người dùng định nghĩa.
  • Tất cả các hàm này hoạt động trực tiếp ngay trên chính biến mảng đó, chứ không phải là trả về một mảng mới đã được sắp xếp.
  • Trong quá trình sắp xếp sẽ cần đánh giá giữa hai phần tử, bất kỳ hàm sort nào thấy hai phần tử bằng nhau thì trật tự của hai phần tử đấy không thay đổi.

  Một số hàm sort

  array_multisort() value associative yes, numeric no first array or sort options array_walk()
  asort() value yes low to high arsort()
  arsort() value yes high to low asort()
  krsort() key yes high to low ksort()
  ksort() key yes low to high asort()
  natcasesort() value yes natural, case insensitive natsort()
  natsort() value yes natural natcasesort()
  rsort() value no high to low sort()
  shuffle() value no random array_rand()
  sort() value no low to high rsort()
  uasort() value yes user defined uksort()
  uksort() key yes user defined uasort()
  usort() value no user defined uasort()
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.