Sử dụng Docker push để publish một image lên Docker Hub • Trong phần trước, chúng ta đã xây dựng và chạy một container bằng việc sử dụng dockerFile. Trong những ưu điểm dẫn tới sự thành công của Docker chính là khả năng xây dựng các image và đẩy các image đó lên kho lưu trữ Docker, bởi vì việc dễ dàng
  khả năng chia sẻ hình ảnh thùng chứa trên Docker Hub (đăng ký công cộng / tư nhân của Docker) là những gì người dùng có thể nhanh chóng chia sẻ và xây dựng dựa trên những hình ảnh có trước đây.
  Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng tính năng này trong khi học lệnh đẩy docker và sử dụng nó để tải hình ảnh container của Docker lên Docker Hub.

  Tạo một kho lưu trữ trên DockerHub
  Trước khi chúng ta có thể đẩy hình ảnh lên Docker Hub, trước tiên chúng ta cần phải có một tài khoản trên Docker Hub. Quy trình đăng ký rất đơn giản và có sẵn trên trang chủ của Docker Hub.
  Quá trình này là khá dễ dàng, tuy nhiên ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy loại thông tin mà chúng ta cần cung cấp.
  Khi kho đã được tạo, chúng ta có thể bắt đầu tạo ảnh Docker của chúng tôi và tải hình ảnh đó lên Docker Hub.

  Xây dựng một Image mới
  Điển hình, nếu chúng ta đang xây dựng hình ảnh này để triển khai cục bộ, chúng ta chỉ cần chạy lệnh docker build.

  $ docker build -t push-example .
  

  Lệnh trên sẽ tạo ra một hình ảnh mới được dán nhãn là push-example. Trong triển khai trên máy local, chúng ta đơn giản chỉ cần dùng lệnh docker run để chạy, cùng với tên image cần chạy.
  Mặc dù công việc này dành cho việc triển khai cục bộ, nhưng quy ước đặt tên này không hoạt động khi tạo image cho Docker Hub.

  Sử dụng tên Docker Hub khi xây dựng image
  Khi đẩy hình ảnh vào Docker Hub, chúng ta phải chỉ định tên người dùng Docker Hub của chúng ta như một phần tên của image. Như ví dụ ở trên, chúng ta sẽ cần phải tạo ra image với tên như sau user-test/push-example.
  User-test là tên tài khoản cá nhân của chúng ta sử dụng trên Docker Hub. Để image của chúng ta có thể được tải lên kho lưu trữ dưới tài khoản của chúng ta, chúng ta phải thêm tên người dùng trong tên image với định dạng (username/image_name).

  Lý do của của việc phải viết tên theo cấu trúc này là vì Docker Hub tổ chức các kho theo tên người dùng. Bất kỳ kho lưu trữ nào được tạo ra trong tài khoản của chúng ta đều bao gồm tên người dùng của chúng ta trong tên của Docker image.
  Xây dựng image cho các tổ chức

  Cách làm này cũng được sử dụng khi xây dựng image cho kho của các tổ chức.
  Ví dụ: Codeship có một image nằm trong kho lưu trữ bên dưới tài khoản tổ chức của nó. Nếu chúng ta muốn sử dụng hình ảnh này, chúng tôi sẽ tham khảo hình ảnh này là codeship/alpine-docker.
  Tên tổ chức-tài khoản thay thế tên người dùng trong tên thẻ hình ảnh của Docker.
  Bây giờ chúng ta hiểu cách đặt tên cho vùng chứa của chúng ta, hãy tiếp tục và xây dựng lại vùng chứa bằng tên thẻ thích hợp.

  $ docker build -t user-test/push-example .
  

  Đăng nhập vào Docker Hub
  Trước khi chúng ta đẩy container chứa image của chúng ta lên Docker Hub, trước hết chúng ta cần phải đăng nhập vào Docker Hub từ giao diện dòng lệnh của chúng ta. Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh docker login.

  $ docker login
  Username: user-test
  Password:
  Login Succeeded
  

  Sau khi login. chúng ta đã có thể push các container lên trên Docker Hub.

  Đẩy container lên Docker Hub
  Sau khi những bước phức tạp nhất đã được hoàn thành, bước tiếp theo của chúng ta khá đơn giản. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dùng lệnh docker push để đấy container của chúng ta lên Docker Hub.

  $ docker push user-test/push-example
  The push refers to a repository [docker.io/user-test/push-example]
  4393194860cb: Pushed
  0011f6346dc8: Pushed
  340dc52ed535: Pushed
  72073bf3dbb2: Pushed
  627a5019997b: Pushed
  62924cac48de: Pushed
  33f1a94ed7fc: Pushed
  b27287a6dbce: Pushed
  47c2386f248c: Pushed
  2be95f0d8a0c: Pushed
  2df9b8def18a: Pushed
  latest: digest: sha256:f483e14a1c6b7a13bb7ec0ab1c69f4588da2c253e87652329e615d2f8c439abe size: 2606
  

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.