Laravel 5.5 with VueJS: Simple CRUD Project • Laravel 5.5 VueJS Preset

  Laravel 5.5 có Frontend Preset mới là VueJS và None. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng VueJS Preset để sử dụng VueJS trong Laravel app.

  Cài đặt Laravel 5.5

  Tạo mới laravel project sử dụng composer command:

  composer create-project --prefer-dist laravel/laravel LaravelVue
  

  Cấu hình Database trong file .env:

  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=laravel_vuejs_db
  DB_USERNAME=root
  DB_PASSWORD=root
  

  Migrate dữ liệu với command, chúng ta được 2 bảng userspassword_resets:

  php artisan migrate
  

  Tạo Route và Api Controller:

  // Route
  Route::group(['prefix' => '/v1', 'namespace' => 'Api\V1', 'as' => 'api.'], function () {
    Route::resource('users', 'UsersController', ['except' => ['create', 'edit']]);
  });
  
  <?php 
  namespace App\Http\Controllers\Api\V1;
  
  use App\User;
  use Illuminate\Http\Request;
  use App\Http\Controllers\Controller;
  
  class CompaniesController extends Controller
  {
    public function index()
    {
      return response()->json([
        'status' => true,
        'users' => User::all(),
      ]);
    }
  
    public function show($id)
    {
      return response()->json([
        'status' => true,
        'user' => User::findOrFail($id),
      ]);
    }
  
    public function update(Request $request, $id)
    {
      $user = User::findOrFail($id);
      $user->update($request->all());
  
      return response()->json([
        'status' => true,
        'user' => $user,
      ]);
    }
  
    public function store(Request $request)
    {
      $user = User::create($request->all());
  
      return response()->json([
        'status' => true,
        'user' => $user,
      ]);
    }
  
    public function destroy($id)
    {
      $user = User::findOrFail($id);
      $user->delete();
      return response()->json([
        'status' => true,
      ]);
    }
  }
  

  Trong view của Laravel thêm tag:

  <user-component></user-component>
  

  OK, phần API đến đây là ngon lành, ta có thể test luôn với Postman. Tiếp theo ta sẽ đến phần Vue.js

  Cài đặt Preset VueJS

  Như đã nói ở trên chúng ta cài đặt ReactJS Preset bằng command:

  php artisan preset vue
  

  Để compile assets, chúng ta sử dụng command:

  npm install && npm run dev
  

  Cài thêm vue-resource package để có thể gọi api thông qua

  this.$http.get
  this.$http.post
  ...
  

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.