Kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố không bằng 3 cách trong Elixir • Kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố không bằng 3 cách trong Elixir

  Giả sử ta có sẵn 1 hàm span(from, to) giúp trả về 1 list các số nguyên từ from đến to

  Cách 1: Dùng build in function

    defmodule MyInteger do
     def prime?(2), do: true
     def prime?(n) do
      Enum.all?(span(2, :math.sqrt(n)), &(rem(n, &1) != 0))
     end
    end
  

  Cách 2: Dùng list comprehensions

    defmodule MyInteger do 
     def prime?(2), do: true
     def prime?(n) do
      list = for i <- span(2, :math.sqrt(n)), rem(n, i) == 0, do: false
      case list do 
       [] -> true
       [_] -> false
      end
     end
    end
  

  Cách 3: Dùng đệ quy

    defmodule MyInteger do 
     def prime?(2), do: true
     def prime?(n), do: prime?(n, 2)
     defp prime?(n, i) when rem(n, i) == 0, do: false
     defp prime?(n, i) when i * i > n, do: true
     defp prime?(n, i), do: prime?(n, i + 1)
    end
  

  Phân tích từng cách làm

  Với cách 1 dùng build in function của Elixir thì không có gì đáng nói. Vì mục đích học tập nên mình thử tự implement, từ đó có cách 2 và 3.

  Với cách 2, ban đầu mình định làm là cho lặp qua mảng từ 2 đến căn bậc 2 của n, nếu n chia hết cho bất kì phần tử nào trong mảng thì sẽ trả về false ngay lập tức, như cách nhiều ngôn ngữ khác có từ khóa để break out khỏi hàm ngay. Nhưng đến khi làm đc nửa đường rồi mới phát hiện ra trong Elixir lại không có hỗ trợ việc đó (hoặc có lẽ mình google không ra :trollface:) nên phải đổi hướng.

  Với mỗi lần lặp, filter xem n có chia hết cho i không, nếu có trả về false, không thì chuyển qua vòng lặp tiếp theo. Kết quả của vòng lặp này sẽ đc chia làm 2 trường hợp: 1 là list gồm toàn false, 2 là list rỗng. Nếu list rỗng thì số n là số nguyên tố, và ngược lại.

  Nhược điểm của cách này là ta sẽ phải xử lí cho đến phần tử cuối cùng trong list mới có thể biết được kết quả của hàm.

  Cách 3, mình vận dụng pattern-matching function và đệ quy để làm. Nếu n chia hết cho i thì ta có thể trả về false ngay lập tức, còn không thì tiếp tục gọi đệ quy với i + 1, cho đến khi i * i > n thì trả về true.

  Vu 05-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.