Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 04 • Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 04

  Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 12. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


  Một đoạn code cho 1 controller trong Express để giúp truy vấn database, liệt kê danh sách các tác giả trong thư viện sách.

  // Display list of all Authors.
  exports.author_list = function(req, res, next) {
  
   Author.find()
    .sort([['family_name', 'ascending']])
    .exec(function (err, list_authors) {
     if (err) { return next(err); }
     //Successful, so render
     res.render('author_list', { title: 'Author List', author_list: list_authors });
    });
  
  };
  

  Khi method author_list được gọi, nó sẽ gọi model Author truy vấn vào database theo thứ tự:

  • find() --> tìm mọi documents
  • sort() --> sắp xếp các documents dựa vào field "family_name", theo thứ tự "ascending"
  • exec() --> thực hiện mọi câu lệnh trên, khi kết thúc thì truyền 2 tham số:
   • lỗi (err)
   • kết quả của việc truy vấn database thành công (list_authors)

  vào hàm.

  • nếu có lỗi -> chuyển đến middleware tiếp theo
  • nếu không có lỗi, thì render ra trang web dựa trên views layout tên là "author_list". Dữ liệu được chèn vào layout này bao gồm: (1) title "Author list", (2) object "List_authors".

  ngminhtrung 05-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.