[DailyNote] Day 02: Công cụ cho phát triển DApps trên Ethereum + HelloWorld demo • testprc

  Dùng để test RPC dưới localhost.
  Cài đặt:

  npm install -g ethereumjs-testrpc

  Truffle

  Truffle là framework để phát triển ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. Các chức năng bao gôm: Complie and build, testing, deployment, intergration.

  github: https://github.com/trufflesuite/truffle

  Cài đặt: npm install -g truffle

  Demo Hello World

  Open Power Shell trên Windows.

  Tạo folder helloworld.

  Khởi tạo truffle template với command:

  truffle init

  Mở project trong Visual Studio Code bằng command:

  code .

  Tạo file helloworld.sol trong thư mục contact với nội dung:

  pragma solidity ^0.4.4;
  contract HelloWorld {
    function SayHello() returns (string) {
      return ("Hello World!");
    }
  }
  

  Mở file 1_initial_migration.js trong thư mục migrations, import và thêm code như sau:

  var Migrations = artifacts.require("./Migrations.sol");
  var HelloWorld = artifacts.require("./helloworld.sol");
  module.exports = function(deployer) {
   deployer.deploy(Migrations);
   deployer.deploy(HelloWorld);
  };
  

  Lưu ý đường dẫn import file, nó không phải là địa chỉ tương đối của cấu trúc project, mình phải import từ root "./helloworld.sol"

  Mở Power Shell và sử dụng command sau để start server:

  testrpc

  Mặc định sẽ chạy ở localhost:8545

  Mở file truffle.js để cấu hình network:

  module.exports = {
   networks: {
    development: {
     host: "localhost",
     port: 8545,
     network_id: "*" // Match any network id
    }
   }
  };
  

  Mở thêm 1 Power Shell khác, dùng lệnh sau để compile:

  truffle compile

  Tiếp tục dùng lệnh sau dể migrate:

  truffle migrate

  Dùng truffle console bằng lệnh:
  truffle console

  Gõ từng lệnh sau:

  var hw

  HelloWorld.deployed().then(function(deployed) { hw=deployed; });

  hw.SayHello.call();

  alt text

  Một số lỗi thường gặp:

  No network specified. Cannot determine current network.

  Cách khắc phụ:
  Mở file truffle.js để cấu hình network:

  module.exports = {
   networks: {
    development: {
     host: "localhost",
     port: 8545,
     network_id: "*" // Match any network id
    }
   }
  };
  

  ... has not been deployed to detected network:

  Lỗi này thường xuất hiện kèm với lỗi trên do chúng ta không thay đổi code nên khi migrate, nó không thể hiểu được network mới. Cách khắc phục, chạy 2 lệnh:
  truffle compile
  truffle migrate --reset

  ...

  Be better yesterday!
  vani 04-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.