[DailyNote] Day 03: 2 ways binding giữa 2 component trong Angular • Đối với AngularJS, ta có thể dễ dàng mapping 2 ways binding với cách khai báo scope với '=' , ví dụ:

   var directive = {
      restrict: 'EA',
      templateUrl: 'app/feature/example.directive.html',
      scope: {
        max: '='
      },
      link: linkFunc,
      controller: ExampleController,
      controllerAs: 'vm',
      bindToController: true // because the scope is isolated
    };
  

  Tuy nhiên, trong Angular bạn không thể làm các này. Mặc định lúc nào là các biến truyền từ component cha sang component con sẽ là ONE way binding.
  Nếu muốn 2 ways binding, ta phải dùng mẹo: thay vì 1 biến nguyên thủy, ta truyền vào 1 object.

  Ví dụ 1: Nếu dùng biến nguyên thủy, ta không thể 2 ways binding :

  @Component({
   ...
   template: '<child [data]="parentData"></child>',
   directives: [ChildComponent]
  })
  export class ParentComponent{
   public parentData: string = ' this is content';
  }
  
  @Component({...})
  export class ChildComponent{
   @Input()
   public data: string; 
  
  

  Ví dụ 2: Sử dụng object để 2 ways binding:

  @Component({
   ...
   template: '<child [data]="parentData"></child>',
   directives: [ChildComponent]
  })
  export class ParentComponent{
   public parentData: any = {
     hello : 'this is content'
    }
  }
  
  @Component({...})
  export class ChildComponent{
   @Input()
   public data: any; 
  
  

  Sở dĩ, ta làm được chuyện này là do khi dùng object, 2 biến của 2 component trỏ về cùng 1 địa chỉ bộ nhớ:
  alt text

  Kết:

  Thực sự các này mình cũng không khuyến khích làm do đi ngược lại thiết kế của Angular. Thay vào đó, ta nên dùng cách sử lí event để xử lí dữ liệu giữa 2 component.

  ...

  vani 05-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.