[DailyNote] Day 03: Cách truyền dữ liệu từ component con sang component cha trong Angular • Trong AngularJS, chúng ta có thể mapping dữ liệu 2 chiều giữa component và directive.

  Đối với Angular, chúng ta không thể mapping dữ liệu 2 chiều giữa component cha và component con. Để chuyển dữ liệu từ component con trở về conponent cha, ta phải sử dụng cơ chế phát và bắt event.
  Khi đó, component con phát event và component cha bắt event.

  export class SuggestionMenuComponent {
    @Output() onSuggest: EventEmitter<any> = new EventEmitter();
  
    suggestionWasClicked(data): void {
      this.onSuggest.emit(data);
    }
  }
  
  <suggestion-menu (onSuggest)="insertSuggestion($event)">
  </suggestion-menu>
  
  

  Trong trường hợp muốn truyền nhiều hơn 1 dữ liệu, ta có thể làm như sau:

  export class SuggestionMenuComponent {
    @Output() onSuggest: EventEmitter<any> = new EventEmitter();
  
    suggestionWasClicked(data1, data2): void {
      this.onSuggest.emit([data1, data2]);
    }
  }
  
  <suggestion-menu (onSuggest)="insertSuggestion($event[0],$event[1])">
  </suggestion-menu>
  
  

  ...

  vani 05-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.