[DailyNote] Day 03: truyền callback funtion vào component của Angular • Trong trường hợp muốn thực thi 1 hàm ở component cha ở component con, ta cần phải truyền 1 callback function.
  Ví dụ: Truyền hàm lấy danh sách customer vào 1 auto complete component. Khi đó, hàm gọi API lấy danh sách customer ở c*ustomer.component.ts*

  Để truyền callback function vào 1 component khác, ta sử dụng .bind(this)@Input

  Ví dụ:

  @Component({
   ...
   template: '<child [myCallback]="theBoundCallback"></child>',
   directives: [ChildComponent]
  })
  export class ParentComponent{
   public theBoundCallback: Function;
  
   public ngOnInit(){
    this.theBoundCallback = this.theCallback.bind(this);
   }
  
   public theCallback(){
    ...
   }
  }
  
  @Component({...})
  export class ChildComponent{
   //This will be bound to the ParentComponent.theCallback
   @Input()
   public myCallback: Function; 
   ...
  }
  

  vani 05-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.