[DailyNote] Day 04: Force thay đổi @input ở component con trong Angular • Các @Input ở component con chỉ khởi tạo giá trị ban đâu, do đó, các biến ở component cha thay đổi thì các @Input ở component con sẽ không thay đổi theo.

  Để bắt buộc @input ở component con thay đổi khi biến ở component cha thay đổi, ta dùng life circle : ngOnChanges

  Ở coponent con:

  export class ChildComponent implements OnInit, OnChanges {
    @Input() keyword: string;
     ngOnInit() {
    }
    ngOnChanges(changes) {
      if (changes['keyword']) {
        this.keyword = changes['keyword'].currentValue;
      }
    }
  }
  
  

  Ở component cha:

  @Component({
    template: `<child-component [keyword] ="searchKeyword"></child-component>`
  })
  export class ParentComponent {
    searchKeyword: string;
    onClickBtn() {
    this.searchKeyword = 'Hello world';
    }
  }
  

  ...

  Vani
  07-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.