[Docker Basics] Volume, run, exec • [Docker Basics] Volume, run, exec

  1. docker volume

  Khi bắt đầu xây dựng container có 2 lựa chọn để quản lý volume
  Trường hợp thứ nhất tạo 1 volumn riêng biệt, do docket quản lý hoàn toàn (có thể add files lúc khởi tạo) ví dụ file docker-conpose này

  version: '2'
  services:
   design:
    container_name: design
    build: .
    command: bash -c "npm-run-all --parallel gulp:dev webpack:dev server:dev"
    volumes:
     - design:/app
    ports:
     - "3000:3000"
  
  volumes:
   design:
  
  

  service design sẽ chạy server từ thư mục app, ko có gì khác

  trường hợp 2 khi muốn build ra file , lưu lại và share nó với serivce khác thì cấu hình như trên fail, phải chuyển sang:

  version: '2'
  services:
   design:
    container_name: design
    build: .
    command: bash -c "npm-run-all clean:prod gulp:prod webpack:prod"
    volumes:
     - .:/app
    ports:
     - "3000:3000"
  
  

  ở đây .:/app sẽ mount thư mục hiện tại vào app, sau khi build sẽ có file compiled trong thư mục hiện tại.

  2. Run Vs exec

  mới sử dụng docker sẽ dễ nhầm 2 lệnh này vs nhau
  run là để chyaj docker từ image

  còn exec để chạy lệnh trong container đã có
  ví dụ khi đã chạy 1 container web, muốn access vào bash để chạy console thì mở 1 tab, chạy
  docker exec -it web bash

  KD 06-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.