Using UIToolBar to custom style for paragraph • Mở đầu:

  UIToolBar chắc đã khá quên thuộc đối với mọi người. UIToolBar được sử dụng nhiều trong rất nhiều app để control các chức năng như:

  • App nghe nhạc: play, pause, stop, next, previous, ...
  • App đọc tin tức: new, back, next, bookmark, share, save, delete, ...
  • ...

  Bài này mình chỉ share một example đơn giản khi sử dụng UIToolBar để change style cho đoạn văn thêm sinh động.

  Các bước tiến hành:

  1. Tạo UIToolBar custom:

  • Tạo file ToolBarCustom.xib: Gồm 3 UIBarButtonItem tương ứng với change font size, change aligment, change color.
   Add xen kẽ 2 Flexible Space Bar Button Item để căn đều các item.

  • Tạo file ToolBarCustom.swift: Gồm các protocol và các action đã liên kết với các item của file ToolBarCustom.xib.

   import UIKit
   
   protocol ToolBarCustomDelegate: class {
     func changeFontSizeParagraph()
     func changeFontColorParagraph()
     func changeAlignmentParagraph()
   }
   
   class ToolBarCustom: UIToolbar {
   
     weak var toolBarCustomDelegate: ToolBarCustomDelegate?
   
     class func instanceFromNib() -> ToolBarCustom {
       return UINib(nibName: "ToolBarCustom", bundle: nil).instantiateWithOwner(nil, options: nil)[0] as! ToolBarCustom
     }
   
     @IBAction func changeFontSizeParagraph(sender: AnyObject) {
       toolBarCustomDelegate?.changeFontSizeParagraph()
     }
   
     @IBAction func changeFontColorParagraph(sender: AnyObject) {
       toolBarCustomDelegate?.changeFontColorParagraph()
     }
   
     @IBAction func changeAlignmentParagraph(sender: AnyObject) {
       toolBarCustomDelegate?.changeAlignmentParagraph()
     }
   }
   

  2. Tạo file ProcessParagraph.swift:

  • Define 3 font size:
   enum FontSize:CGFloat {
     case small = 10
     case medium = 20
     case large = 30
   }
   
  • Define 3 Color: black, green và brown
   let firstColor = UIColor.blackColor()
   let secondColor = UIColor.greenColor()
   let thirdColor = UIColor.brownColor()
   
  • Viết function detect NSRange (gồm location và lenghth) paragraph: Để xác định paragraph nào cần change style khi focus vào UITextView.
   Tức là khi con trỏ nằm ở đâu thì nó sẽ detect paragraph tương ứng với nó ở đó.
   P/s: Để đơn giản "\n" là ký tự phần định là 1 paragraph.
   func detectParagraph(location:Int, textView:UITextView) -> NSRange? {
   
       var paragraphs:[String] = textView.text.componentsSeparatedByString("\n");
   
       var range: NSRange?
   
       for index in 0 ..< paragraphs.count {
         if (location >= (textView.text as NSString) .rangeOfString(paragraphs[index]).location) {
           range = (textView.text as NSString) .rangeOfString(paragraphs[index])
         }
       }
   
       return range
   }
   
  • Viết function change font size:
   func setFontSizeParagraph(rangeParagraph:NSRange, textView:UITextView) {
   
       // get current attribute of cursor location
       let dic = textView.textStorage.attributesAtIndex(rangeParagraph.location, effectiveRange: nil)
   
       var fontSize:FontSize
   
       // change font size small - medium - large
       if dic[NSFontAttributeName] as! NSObject == (UIFont.systemFontOfSize(FontSize.medium.rawValue)) {
         fontSize = FontSize.large
       } else if dic[NSFontAttributeName] as! NSObject == UIFont.systemFontOfSize(FontSize.large.rawValue) {
         fontSize = FontSize.small
       } else {
         fontSize = FontSize.medium
       }
   
       // add attribute font size for paragraph
       textView.textStorage.addAttribute(NSFontAttributeName, value: UIFont.systemFontOfSize(fontSize.rawValue), range: NSMakeRange(rangeParagraph.location, rangeParagraph.length))
   }
   
  • Viết function change aligment:
   func setAlignmentParagraph(rangeParagraph:NSRange, textView:UITextView) {
   
       // get current attribute of cursor location
       let dic = textView.textStorage.attributesAtIndex(rangeParagraph.location, effectiveRange: nil)
   
       let paragraphStyle:NSMutableParagraphStyle = NSMutableParagraphStyle()
   
       // change alignment left - center - right
       if (dic[NSParagraphStyleAttributeName]?.alignment == NSTextAlignment.Left) {
         paragraphStyle.alignment = NSTextAlignment.Center
       } else if (dic[NSParagraphStyleAttributeName]?.alignment == NSTextAlignment.Center) {
         paragraphStyle.alignment = NSTextAlignment.Right
       } else {
         paragraphStyle.alignment = NSTextAlignment.Left
       }
   
       // add attribute alignment for paragraph
       textView.textStorage.addAttribute(NSParagraphStyleAttributeName, value: paragraphStyle, range: NSMakeRange(rangeParagraph.location, rangeParagraph.length))
   }
   
  • Viết function change font color:
   func setFontColorParagraph(rangeParagraph:NSRange, textView:UITextView) {
       // get current attribute of cursor location
       let dic = textView.textStorage.attributesAtIndex(rangeParagraph.location, effectiveRange: nil)
   
       // color of cursor location
       let currentColor = dic[NSForegroundColorAttributeName] as? UIColor
   
       // new color to set color for paragraph
       var newColor:UIColor
   
       // change color black - green - brown
       if currentColor == firstColor {
         newColor = secondColor;
       } else if currentColor == secondColor {
         newColor = thirdColor
       } else {
         newColor = firstColor
       }
   
       // add attribute color for paragraph
       textView.textStorage.addAttribute(NSForegroundColorAttributeName, value: newColor, range: NSMakeRange(rangeParagraph.location, rangeParagraph.length))
   }
   

  3. Main.storyboard:

  Add một UITextView vào storyboard là dc. :)

  4. File ViewController.swift:

  • Init value và style cho UITextView
  • Add ToolBarCustom cho UITextView
   class ViewController: UIViewController {
   
     @IBOutlet weak var textView: UITextView!
   
     var processParagraph = ProcessParagraph()
   
     override func viewDidLoad() {
       super.viewDidLoad()
       // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
   
       textView.text = "Lorem ipsum dolor\nLorem ipsum dolor 2\nLorem ipsum dolor 3";
       textView.textAlignment = NSTextAlignment.Left
       textView.textColor = UIColor.blackColor()
   
       // load tool bar customs
       let toolBar = ToolBarCustom.instanceFromNib()
       toolBar.toolBarCustomDelegate = self
   
       self.textView.inputAccessoryView = toolBar
     }
   
     override func didReceiveMemoryWarning() {
       super.didReceiveMemoryWarning()
       // Dispose of any resources that can be recreated.
     }
   }
   
  • Implement các protocol của ToolBarCustomDelegate:
   extension ViewController: ToolBarCustomDelegate {
     func changeFontSizeParagraph() {
       // get range of paragraph at current cursor location
       let rangeParagraph = processParagraph.detectParagraph(self.textView.selectedRange.location, textView: self.textView)
   
       // add attribute font size for paragraph
       processParagraph.setFontSizeParagraph(rangeParagraph!, textView: self.textView)
     }
   
     func changeAlignmentParagraph() {
       // get range of paragraph at current cursor location
       let rangeParagraph = processParagraph.detectParagraph(self.textView.selectedRange.location, textView: self.textView)
   
       // set alignment for paragraph
       processParagraph.setAlignmentParagraph(rangeParagraph!, textView: self.textView)
     }
   
     func changeFontColorParagraph() {
       // get range of paragraph at current cursor location
       let rangeParagraph = processParagraph.detectParagraph(self.textView.selectedRange.location, textView: self.textView)
   
       // add attribute color for paragraph
       processParagraph.setFontColorParagraph(rangeParagraph!, textView: self.textView)
     }
   }
   

  5. Run.

  Kết:

  Trên đây là một ví dụ nho nhỏ trong việc ứng dụng UIToolBar, hy vọng nó có ích cho mọi người. Thanks!
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.