You don't need Evernote • #Day005

  Đối với một developer, việc ghi chú, lưu lại những kinh nghiệm hay những kĩ thuật đã học là một vấn đề rất nên làm. Có 10001 cách để ghi chú hằng ngày, có người dùng Evernote, có người dùng Google Keep, cũng có người dùng Notes app của macOS, StickyNotes của Windows...

  Phần lớn thời gian mình làm việc trên editor, nếu khi học được cái gì mới hoặc nảy ra idea gì mới mà phải nhảy sang Evernote, Googke Keep để ghi lại thì rất khó chịu. Mà nếu lưu note trong máy tính thì nó không sync với các máy khác mình xài. Nếu xài Github để lưu note thì mỗi lần ghi hoặc sửa gì lại phải commit rồi push rất mất công.

  Nên mình muốn có một cách lưu note vừa có thể thực hiện ngay trên editor mình đang xài, vừa có thể tự do tổ chức và cấu trúc thư mục và vừa có thể tự động đồng bộ lên internet.

  Setup

  Và đây là giải pháp:

  • Tạo một thư mục để lưu note, ví dụ ~/notes
  • Tạo một repository trên Github để đồng bộ
  • Mỗi khi cần lưu hoặc ghi chú gì, thì tạo file mới trong thư mục này, việc này có thể làm trực tiếp trên editor mà không cần phải nhảy sang một ứng dụng khác
  • Viết script tự động commit và push từ thư mục ~/notes
  • Problem Solved :trollface:

  Đây là đoạn script mà mình dùng để thực hiện việc push note tự động, mình đặt tên nó là git-notes và lưu vào đâu đó có trong $PATH, ví dụ như là:

  /usr/local/bin/git-notes

  cd $GITNOTES_PATH
  CURRENT_STATUS=$(git status -s)
  if [[ "$CURRENT_STATUS" != "" ]]; then
   echo $(date) "Changes found"
   git add -A
   git commit -m "Automatically update"
   git push
  else
   echo $(date) "No changes found"
  fi
  

  Biến $GITNOTES_PATH bạn có thể cấu hình trong ~/.bash_profile hay đâu đó tùy ý:

  export GITNOTES_PATH=~/notes
  

  Trước khi xài nhớ cấp quyền chạy được cho git-notes:

  chmod +x /usr/local/bin/git-notes
  

  Để cho script trên tự động chạy, chúng ta dùng crontab:

  crontab -e
  

  Gõ vào:

  */5 * * * * . $HOME/.bash_profile; git-notes &> ~/tmp/git-notes.log
  

  Lưu lại, thế là xong.

  Nội dung của đoạn cronjob trên là chạy lệnh git-notes mỗi 5 phút một lần, và lưu output vào một file log để chúng ta có thể kiểm tra lại về sau.

  Sử dụng

  Khi cần tạo một ghi chú mới, chúng ta có thể tạo file mới trong ~/notes:

  vim ~/notes/til-02072018-1135.md
  

  Có thể tạo thư mục để phân loại cho dễ nhìn. Gõ xong thì lưu lại, mỗi 5 phút toàn bộ nội dung sẽ được tự động commit và push lên Github, chúng ta không cần phải làm gì cả.

  Đây là cấu trúc thư mục ~/notes của mình:

  .
  ├── README.md
  ├── algorithms
  │   ├── levenshtein.js
  │   ├── quicksort
  │   └── second-largest
  ├── interviews
  │   ├── coding-interview-notes
  │   ├── facebook-frontend-questions
  │   └── postmortem
  │      ├── google
  │      ├── facebook
  │      ├── amazon
  │      └── microsoft
  ├── reading-list
  │   ├── react-fiber
  │   └── history-of-communist-parties
  └── til
    └── ...
  

  huytd 08-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.