TẠO PLUGIN TRONG INTELLIJ IDEA • 1. Tạo Project Cho Plugin

  *Tại menu, các bạn chọn File -> New -> Project *
  Chọn IntelliJ Platform Plugin
  Chọn Next
  Đặt tên Project và nơi lưu trữ
  Nhấn Finish nhé.

  2. Quy định phiên bản Intellij Idea của plugin cài đặt

  *Cũng khá quan trọng trong việc plugin mà bạn build được cài đặt trên phiên bản nào của Intellij Idea trong khoản version cụ thể từ “since-build” đến “until-build”. *
  Bạn có thể xem phiên bản của mình tại menu chính với việc: Chọn Help -> About.
  Một số phiên bản Intellij gần đây:
  Để cài phiên bản cài đặt của Intellij plugin, bạn vui lòng chọn file plugin.xml và bổ sung code:
  Vậy plugin sẽ được cài đặt trong phiên bản của Ide kể từ version 9.0.2+

  3. Viết action cho plugin

  Đầu tiên tạo một Java class bình thường, và sau đó extend AnAction class
  Tiếp theo tạo một action cho sự kiện của plugin:
  Tới đây, chưa build được plugin mà bạn phải thực hiện thêm một hành động nữa là khai báo action cho plugin. Bạn vui lòng mở file plugin.xml trong project và viết đoạn code:
  Plugin này sẽ được hiển thị tại menu (group-id=”MainMenu”) và ở vị trí cuối cùng (anchor=”last”)
  Action được đặt trong group với:

  • Id: Bạn đặt tùy chọn
  • Class: Tên class của thực hiện Action
  • Text: Label của menu
  • Description: Đặt mô tả

  4. Triển khai cài đặt plugin

  Nhấn Run tại menu -> Run ‘plugin’
  Kết quả:

  5. Xuất bản plugin lên IntelliJ Plugin Repository

  Đăng nhập một tài khoản tại https://account.jetbrains.com/login
  Vào trang https://plugins.jetbrains.com/author/me
  Và nhấn chọn upload plugin và bắt đầu điền thông tin plugin của bạn, tải file .jar của plugin của bạn,.. Và sau đó nhấn “Upload New Plugin” để upload plugin lên

  Đây là cách viết plugin cơ bản trong Intellij Idea. Ngoài ra bạn có thể tham khảo những chuyên đề tạo plugin nâng cao trong Intellij như tại đây.

  Tài liệu tham khảo:

  [1] Plugin I: https://www.jetbrains.org/intellij/sdk/docs/basics.html
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.