Một vài phép biến đổi cơ bản trong RxSwift • Nay mình xin viết bài giới thiệu cơ bản về các phép biến đổi trong Rxswift, những phép biến đổi này các bạn sẽ dùng chúng rất nhiều lần khi làm việc với Rxswift.

  toArray

  Biến đổi các phần tử của Observable thành một array

  example(of: "toArray") {
   let disposeBag = DisposeBag()
    // Tạo các Observable là chữ cái
   Observable.of("A", "B", "C")
    // 2 Sử dụng toArray để biến đổi các phẩn tử thành array
    .toArray()
    .subscribe(onNext: {
      print($0) })
    .disposed(by: disposeBag)
  }
  

  Kết quả print ra là:

   --- Example of: toArray ---
  ["A", "B", "C"]
  

  Map

  Toán tử Map trong Rxswift hoạt động tương tự như toán tử map bình thường của Swift. Vd ở hình bên dưới nó sẽ nhân 2 với giá trị ban đầu.

  example(of: "map") {
   let disposeBag = DisposeBag()
    // 1
   let formatter = NumberFormatter()
   formatter.numberStyle = .spellOut
    // 2
   Observable<NSNumber>.of(123, 4, 56)
    // 3
      .map {
       formatter.string(from: $0) ?? ""
      }
      .subscribe(onNext: {
       print($0)
      })
      .disposed(by: disposeBag)
  }
  

  Giải thích:

  1. Tạo một formatter biến đổi kiểu number thành chữ cái - vd như 123 sẽ thành "one hundred twenty-three".
  2. Tạo ra các observable kiểu NSNumber.
  3. Sử dụng map để biến đổi kiểu NSNumber thành kiểu String. Với mỗi trường hợp formatter.string(from: $0) trả về là nil thì ta sẽ biến nó thành "" (empty String).

  Kết quả:

   --- Example of: map ---
  "one hundred twenty-three"
  "four",
  "fifty-six"
  

  mapWithIndex

  Toán tử này hoạt động tương tự như map nhưng đối với mapWithIndex ta có thêm tham số index.

  example(of: "mapWithIndex") {
   let disposeBag = DisposeBag()
  // 1
   Observable.of(1, 2, 3, 4, 5, 6)
    // 2
    .mapWithIndex { integer, index in
     index > 2 ? integer * 2 : integer
    }
    .subscribe(onNext: {
     print($0)
  })
    .disposed(by: disposeBag)
  }
  

  Giải thích:

  1. Tạo ra observable kiểu Integers.
  2. Sử dụng mapWithIndex, nếu index lớn hơn 2 thì return nó nhân với 2 (chú ý: phần tử đầu tiên có index là 0).
  --- Example of: mapWithIndex ---
  1
  2
  3
  8 
  10
  12
  

  FlatMap

  Flatmap gần giống với map tức lặp qua tất cả các signal mà Obserable phát ra.
  Tuy nhiên flatMap chuyển đổi mỗi phần tử của một Observable gốc thành một Observable mới, sau đó kết hợp tất cả các Observable mới thành một Observable
  Có thể hiểu như sau: Mỗi tín hiệu phát ra từ Observable gốc vừa là tham số đầu vào, vừa là trigger của một Observable mới. Kết quả là một tập hợp các Observable, sau đó các Observable đó sẽ được kết hợp(merge) thành một Observable duy nhất.

  Ta tạo ra struct Student có một thuộc tính score là Variable

  struct Student {
   var score: Variable<Int>
  }
  
  example(of: "flatMap") {
   let disposeBag = DisposeBag()
  // 1
   let ryan = Student(score: Variable(80))
   let charlotte = Student(score: Variable(90))
  // 2
   let student = PublishSubject<Student>()
  // 3
   student.asObservable()
    .flatMap {
     $0.score.asObservable()
    }
    .subscribe(onNext: {
     print($0)
    })
    .disposed(by: disposeBag)
  }
  
  student.onNext(ryan)
  ryan.score.value = 85
  student.onNext(charlotte)
  ryan.score.value = 95
  charlotte.score.value = 100
  

  Giải thích

  1. Tạo ra hai biến Student là ryan and chalotter.
  2. Tạo ra một Subject của loại Student.
  3. Sử dụng flapMap để biến Observable kiểu Student thành Observable kiểu Int (là biến score của Student).

  Kết quả:

   --- Example of: flatMap ---
  80
  85
  90
  95
  100
  

  Nhận xét: Cả charlotte và ryan đều bắt được tín hiệu khi ta đổi giá trị score (nó có print kết quả ra màn hình)

  flatMapLatest

  example(of: "flatMapLatest") {
   let disposeBag = DisposeBag()
   let ryan = Student(score: Variable(80))
   let charlotte = Student(score: Variable(90))
   let student = PublishSubject<Student>()
   student.asObservable()
    .flatMapLatest {
     $0.score.asObservable()
    }
    .subscribe(onNext: {
     print($0)
    })
    .disposed(by: disposeBag)
   student.onNext(ryan)
   ryan.score.value = 85
   student.onNext(charlotte)
   ryan.score.value = 95
   charlotte.score.value = 100
  }
  

  Kết quả

  --- Example of: flatMapLatest ---
  80
  85
  90
  100
  

  Nhận xét: Khi ta student.onNext(charlotte) thì ryan không còn bắt được tín hiệu khi ta đổi giá trị score (không có print số 95 lên màn hình)
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.