Kotlin : Collection Những Extension Functions Hay Ho • Giới thiệu

  Đây là các Extension Functions nằm trong thư viện chuẩn được Kotlin cung cấp với nhiều tiện ích khác nhau
  sau quá trình làm và đọc mình thấy rất nhiều tiện ích hỗ trợ nên chia sẻ cùng anh em :) :) (mong anh anh nhẹ tay)

  Bắt đầu nào

  Các hàm làm việc với tổng thể
  
  1. forEach
   Thực hiện duyệt từng phần tử trong collection
  var list = mutableListOf(3, 5, 6)
   list.forEach {
     println(it)
   }
  

  2.forEachIndexed
  Tương tự như forEach, tuy nhiên có thêm chỉ số của các phần tử:

   var list = mutableListOf(3, 5, 6)
   list.forEachIndexed {index: Int, value: Int -> 
     println("position $index: $value")
   }
  
  1. any
   về true nếu có ít nhất 1 phần tử thỏa mãn điệu kiện
   var list = mutableListOf(3, 5, 7)
   list.any { it == 3 } // true
  
  1. all
   khác với any all thì phải tất cả các phần tử thoản mãn điều kiện truyền vào
   var list = mutableListOf(3, 6, 9)
   list.all { it % 3 == 0 } //true
  
  1. count
   Trả về số lượng phần tử thỏa mãn điều kiện
   var list = mutableListOf(3, 5, 9)
   list.count { it % 3 == 0 } // 2
  
  1. fold
   Tổng giá trị tính từ giá trị khởi tạo theo công thức trong hàm đến phần tử cuối cùng của mảng
   Như ví dự dưới đây 0 là giá trị khởi tạo, total là tổng của quá trình, i là giá trị của từng phần tử, lần lượt là 3, 5, 6
   var list = mutableListOf(3, 5, 6)
   val result = list.fold(0, { total: Int, i: Int ->
     total + i
   })
   print(result) // 14
  
  1. foldRight
   cách định nghĩ giống như fold nhưng được duyệt từ cuối về đầu
   var list = mutableListOf(3, 5, 6)
   val result = list.foldRight(0, { total: Int, i: Int ->
     total + i
   })
   print(result) // 14
  
  

  Giá trị lần lượt của i sẽ là: 6, 5, 3

  8.sumBy
  Trả về tổng của tất cả các phần tử nhưng được xử lý thông qua logic được truyền vào

   var list = mutableListOf(3, 5, 7)
   var result = list.sumBy {
     it % 3
   }
   print(result) // 3
  

  Lời kết

  Còn khá nhiều cái hay khác nữa nhưng hẹn các bạn vào bài viết sau
  Cảm ơn mọi người rất nhiều

  Refereces : https://kotlinlang.org/api/latest/jvm/stdlib/kotlin.collections/-collection/index.html

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.