Một số ký hiệu cần biết khi học Haskell • Đọc hiểu được type signature là một trong các yếu tố quyết định chuyện bạn có học Haskell được hay không.

  Đa số chúng ta khi mới tìm hiểu thường gặp khó khăn trong việc đọc hiểu type signature vì không nắm kĩ các ký hiệu thường dùng, dẫn đến việc khó tiếp thu các khái niệm dù chúng đã được viết một cách khá rõ ràng, ví dụ như Functor, Applicative, và... thứ-mà-ai-cũng-biết-đó-là-cái-gì-đó.

  Phần được viết tiếp theo sau đây không có mục đích giúp bạn bao quát hết toàn bộ những ký hiệu được dùng trong Haskell, mà chỉ giúp bạn làm quen với một vài dạng type signature thường gặp, đủ giúp bạn vượt qua sợ hãi để tiếp tục với Haskell :))

  Bắt đầu nào.

  Hàm

  Type signature của một hàm thông thường thì được viết khá đơn giản

  -- Hàm nhận vào một tham số kiểu a trả về một tham số kiểu a
  something :: a -> a
  -- Ví dụ
  addOne :: Int -> Int
  addOne a = a + 1
  

  Trong trường hợp hàm nhận nhiều tham số.

  -- Hàm nhận vào hai tham số kiểu a, trả về một giá trị kiểu a
  something :: a -> a -> a
  -- Ví dụ
  addTwo :: Int -> Int -> Int
  addTwo a b = a + b
  

  Một hàm cũng có thể nhận tham số là một hàm khác.

  -- Hàm nhận vào một hàm, và một tham số, trả về một giá trị
  something :: (a -> a) -> a -> a
  -- Ví dụ
  calc :: Int -> (Int -> Int) -> Int
  calc a f = f a
  -- Cách dùng:
  calc 5 addOne 
  -- Kết quả trả về là 6
  

  Apply và Composition

  Apply tức là "áp" một hàm vào một giá trị nào đó, hay nói cách khác là gọi hàm đó. Composition là ghép nhiều hàm lại với nhau, trong Haskell chúng ta có 2 ký hiệu để làm hai việc này:

  -- Ký hiệu $ để apply
  ($) :: (a -> b) -> a -> b
  -- Cách dùng:
  f $ a = f a
  -- Ví dụ:
  addOne $ a
  -- tương đương với
  addOne a
  
  -- Ký hiệu . để composition
  (.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c
  -- Cách dùng
  (f . g) a = f ( g ( x ) )
  -- Ví dụ:
  (addOne . addOne) 5
  -- tương đương với
  addOne ( addOne ( 5 ) )
  

  Có thể kết hợp apply và composition để viết code đẹp hơn, ví dụ:

  addOne . addOne $ 5
  -- tương đương với
  (addOne . addOne) 5
  -- Bằng cách này ta không cần phải dùng ngoặc để phân biệt nữa
  

  Pattern Matching

  Hôm nay tạm chừng này cái đã :D

  huytd 10-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.