Enum và Record trong Haskell • #Day009

  Sau khi kết thúc bài trước thì chúng ta đã biết cách đọc code Haskell cơ bản.

  Hôm nay tiếp tục với một thứ hữu ích hơn, đó là khai báo Enum và Record (giống Object trong JavaScript).

  Enum

  Để khai báo enum trong Haskell, chúng ta dùng cú pháp:

  data <tên> = ...
  
  -- Ví dụ:
  
  data Month = Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul 
        | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
  

  Để tạo một biến bằng enum này chúng ta chỉ cần tạo và gán giá trị của enum:

  monthOfBirth = Sep
  

  Nếu chúng ta kiểm tra type của monthOfBirth thì sẽ có kết quả như thế này:

  ghci> :t monthOfBirth
  monthOfBirth :: Month
  

  Record

  Đối với dữ liệu có cấu trúc phức tạp hơn, chúng ta có thể dùng record, khai báo như sau:

  -- Khai báo không có field name
  data Phone = Phone String String
  -- hoặc khai báo với field name
  data Person = Person
    { name :: String
    , age :: Int
    }
  

  Cách sử dụng record mới cũng rất đơn giản:

  -- Khai báo không dùng field name
  phone = Phone "iPhone" "Apple"
  actress = Person "Sakurai" 18
  
  -- Khai báo dùng field name
  actress = Person { name = "Sakurai", age = 18 }
  

  Deriving

  Typeclass có thể hiểu là các interface, khai báo sẵn một số hàm để quy định behavior của một kiểu. Ví dụ: Eq, Ord, Enum, Bounded, Show, Read.

  Deriving là cách mà chúng ta implement các hàm của các typeclass này cho một kiểu mà chúng ta định nghĩa ra.

  Ở thời điểm này, nếu chúng ta thực hiện một số thao tác trên cá kiểu mà chúng ta đã tạo ra ở trên, ví dụ:

  -- So sánh
  firstMonth = Sep
  secondMonth = Feb
  result = firstMonth == secondMonth
  
  -- In
  print phone
  

  Cả hai trường hợp trên đều không compile được:

  datatypes.hs:20:8: error:
    • No instance for (Show Phone) arising from  a use of ‘print’
    • In the expression:  print phone
     In an equation for ‘main’: main = print phone
  

  Chúng ta phải dùng từ khóa deriving để implement các typeclass EqShow cho các kiểu dữ liệu này:

  data Month = Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul 
        | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
     deriving (Eq)
  
  data Phone = Phone String String
     deriving (Show)
  
  data Person = Person
    { name :: String
    , age :: Int
    }
    deriving (Eq, Show)
  

  huytd 12-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.