UIKit View Shadow • Hôm nay chúng ta sẽ nói về layout.shadowX để một view nhìn giống như một Card với các cool effects. Chúng ta bắt đầu với view đơn gian và tôi biết bạn cần điều này.

  myCard.layer.cornerRadius = 10
  myCard.layer.shadowOpacity = 1
  myCard.layer.shadowColor = UIColor(named: "Swift Orange")!.cgColor
  myCard.layer.shadowRadius = 4
  myCard.layer.shadowOffset = CGSize(width: 4, height: 4)
  

  Ý nghĩa của đoạn code này là gì?

  1. Set thuộc tính cornerRadius của UIKit.
  2. Set shadow opacity có giá trị từ 0 đến 1 để áp dụng cho shadow color
  3. Set shadow color
  4. Set shadow radius. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây
  5. Và cuối cùng là shadow offset là điểm xuất hiện của bóng

  Note: Để việc nhìn thấy shadow, chung ta k nên set property masksToBounds để tránh việc bóng bị cắt mất

  Còn một điều nữa ... Còn một thuộc tính phần bóng để chúng ta có thể tạo ra các cool effects: shadowPath. Hãy xem cách chúng ta có thể làm cho một cái view giống như đang nổi trên màn hình thiết bị.

  let cardWidth = myCard.frame.width
  let cardHeight = myCard.frame.height
  let distanceFromCard = 15
  myCard.layer.cornerRadius = cardWidth * 0.5
  myCard.layer.shadowOpacity = 0.1
  myCard.layer.shadowRadius = 2
  myCard.layer.shadowColor = UIColor.black.cgColor
  myCard.layer.shadowOffset = CGSize(width: 0, height: cardHeight)
  let path = CGPath(ellipseIn: CGRect(x: 0, y: distanceFromCard, width: Int(cardWidth), height: Int(cardHeight * 0.1)), transform: nil)
  myCard.layer.shadowPath = path
  

  Tương tự như ví dụ trước nhưng thay vì sử dụng hình dạng shadow mặc định, tôi đã sử dụng một hình elip. Rất đơn giản.

  Nguồn
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.