Bắt đầu với Reactjs- Phần 5, Tìm hiểu về redux-form • 1.Giới thiệu

  • Redux form là 1 Higher-Order Components làm việc với React Redux để lưu trữ state của react form vào store của redux.
  • Redux cung cấp cho chúng ta 1 chuỗi các event dựa trên các thay đổi của react form để handle các thay đổi 1 cách dễ dàng.

  2. Cài đặt và sử dụng

  2.1. Cài đặt i18next

  • npm package
     npm i redux --save
     npm i react-redux --save
  

  2.2 Sử dụng

  Đầu tiên ta tạo một component, tạo một form như sau register/RegisterForm.jsx

  import React from 'react';
  import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
  import validateInput from './validate';
  import { buttons } from 'bootstrap-css'
  
  const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
   <div className="form-group">
    <label>{label}</label>
    <div>
     <input {...input} placeholder={label} type={type} />
    </div>
    {touched && error && <span className="text-danger">{error}</span>}
   </div>
  );
  
  const SubmitValidationForm = props => {
   const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
   return (
    <form className="form-horizontal" onSubmit={handleSubmit}>
     <Field
      name="firstName"
      type="text"
      component={renderField}
      label="first name"
     />
     <Field
      name="lastName"
      type="text"
      component={renderField}
      label="last name"
     />
      <Field
      name="email"
      type="text"
      component={renderField}
      label="email"
     />
     <Field
      name="password"
      type="password"
      component={renderField}
      label="Password"
     />
     {error && <strong>{error}</strong>}
     <div>
      <button type="submit" disabled={submitting}>register</button>
      <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
       Clear Values
      </button>
     </div>
    </form>
   );
  };
  
  export default reduxForm({
   form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
   validate: validateInput,
  })(SubmitValidationForm);
  import React from 'react';
  import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
  import validateInput from './validate';
  import { buttons } from 'bootstrap-css'
  
  const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
   <div className="form-group">
    <label>{label}</label>
    <div>
     <input {...input} placeholder={label} type={type} />
    </div>
    {touched && error && <span className="text-danger">{error}</span>}
   </div>
  );
  
  const SubmitValidationForm = props => {
   const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
   return (
    <form className="form-horizontal" onSubmit={handleSubmit}>
     <Field
      name="firstName"
      type="text"
      component={renderField}
      label="first name"
     />
     <Field
      name="lastName"
      type="text"
      component={renderField}
      label="last name"
     />
      <Field
      name="email"
      type="text"
      component={renderField}
      label="email"
     />
     <Field
      name="password"
      type="password"
      component={renderField}
      label="Password"
     />
     {error && <strong>{error}</strong>}
     <div>
      <button type="submit" disabled={submitting}>register</button>
      <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
       Clear Values
      </button>
     </div>
    </form>
   );
  };
  
  export default reduxForm({
   form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
   validate: validateInput,
  })(SubmitValidationForm);
  

  Ở đẩy mình sử dụng thêm package "bootstrap-css"

  npm install [email protected] --save
  

  Tạo thêm 1 file để handle validate theo ý của mình register/validate.js

  import isEmpty from 'lodash/isEmpty';
  
   const regexEmail = /^(([^<>()[]\\.,;:\[email protected]"]+(\.[^<>()[]\\.,;:\[email protected]"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;
  
  const validateInput = (values) => {
   const errors = {};
   if(isEmpty(values.firstName)) {
    errors.firstName = { _error: 'Required' };
   }
   if(isEmpty(values.lastName)) {
    errors.lastName = { _error: 'Required' };
   }
   if(isEmpty(values.email)) {
    errors.email = { _error: 'Required' };
   } else if(!regexEmail.test(values.email)){
    errors.email = { _error: 'Email invalid' };
   }
   if(isEmpty(values.password)) {
     errors.password = { _error: 'Required' };
   }
   return errors;
  };
  
  export default validateInput;
  

  Trên đây là mình validate basic, các bạn có thể validation theo từng spec cụ thể. tiếp theo là mình tạo 1 container chứa form, và xử lý data khi pass validate

  register/index.jsx

  import React, { Component } from 'react';
  
  import RegisterForm from './RegisterForm';
  
  class register extends Component {
  
   constructor(props) {
    super(props);
    this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
   }
  
   handleSubmit(values) {
    // handle data after pass validate
   }
  
   render() {
    return (
     <RegisterForm
      onSubmit={this.handleSubmit}
     />
    );
   }
  }
  
  export default register;
  

  Chúng ta sẽ render tạm trong file App.js để thấy được kết quả

  import React, { Component } from 'react';
  import logo from './logo.svg';
  import './App.css';
  import Cart from './components/cart';
  import Register from './register';
  class App extends Component {
   render() {
    return (
     <div className="App">
      <div className="App-header">
       <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
       <h2>Welcome to React</h2>
      </div>
      <div className="App-intro">
       <h1> Form register </h1>
      </div>
      <Register />
     </div>
  
    );
   }
  }
  
  export default App;
  

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.