Express - Upload file - form - multipart/form-data • Express - Upload file - form - multipart/form-data

  Day18

  Bài toán: Tạo một microservice nhỏ để upload file, sau khi nhấn submit thì trả về dung lượng của file. Được gợi ý dùng package multer. Để làm được cái này theo tutorial tương đối đơn giản, chỉ có điều băn khoăn lưu ý của multer là: "Multer will not process any form which is not multipart (multipart/form-data).". Ủa vậy multipart/form-data là gì?

  multipart/form-data là gì?

  Là giá trị truyền vào cho attribute enctype của HTML form.

  Ủa HTML form tưởng chỉ có action với method

  Bình thường ta sử dụng 2 attributes actionmethod khai báo HTML form:

  • action: liên quan đến địa chỉ (URL) mà dữ liệu sẽ được gửi tới sau khi nhấn submit.
  • method: HTTP method (POST hoặc GET), cách mà form sẽ truyền dữ liệu đi:
   • Với GET, dữ liệu được browser đặt vào trong tham số của URL rồi gửi đi
   • Với POST, dữ liệu được browser mã hóa vào phần body của request.

  Nhưng 2 attributes trên chỉ đủ cho dữ liệu dạng TEXT, còn khi gửi files ta cần thêm attribute enctype để báo cho server biết định dạng của dữ liệu sau khi convert.

  Attribute enctype trông như thế nào?

  Nếu không phải gửi file, attribute enctype sẽ có giá trị mặc định là application/x-www-form-urlencoded. Hiểu nôm na là ta thông báo cho server là: "Data điền vào form đã được gửi kèm (encoded) trong tham số của URL (URL parameters)".

  Nhưng khi gửi file (vốn là binary data) qua HTTP (vốn giao thức định dạng text), ta cần:

  • đặt method của form là POST. Bởi file không thể đặt vào tham số của URL.
  • đặt enctypemultipart/form-data: bởi dữ liệu và file sẽ được chia nhỏ làm nhiều phần (multiple parts).

  Ví dụ HTML form để gửi file

  <form method="post" enctype="multipart/form-data">
   <div>
    <label for="file">Choose a file</label>
    <input type="file" id="file" name="myFile">
   </div>
   <div>
    <button>Send the file</button>
   </div>
  </form>
  

  Vậy data được mã hóa với method=post enctype="multipart/form-data" sẽ trông như thế nào?

  https://www.w3.org/TR/html5/sec-forms.html#form-submission-introduction

  Phần body của form khi được gửi đi trông sẽ có dạng như sau:

  ------kYFrd4jNJEgCervEContent-Disposition: form-data; name="..."
  
  ------kYFrd4jNJEgCervE
  Content-Disposition: form-data; name="..."
  
  ------kYFrd4jNJEgCervE--
  

  Làm sao để tự mình kiểm chứng body chứa mã hóa của form?

  Xem tại đây. Bản thân mình cũng chưa làm (chưa hiểu các lệnh).

  Kết luận:

  Cảm giác mới đụng đến bề mặt của những thứ liên quan đến form cũng như HTTP request. Sẽ còn quay lại tìm cách "tóm" phần encoded data trong body của form để so sánh giũa urlencoded với multiparts xem như thế nào.

  Tham khảo

  ngminhtrung 12-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.