Đệ quy và Loop trong Haskell • #Day011

  Haskell không có vòng lặp (for, while,...) nên cách duy nhất để thực hiện các thao tác có tính chất lặp là sử dụng đệ quy.

  Ví dụ, để implement hàm nhân hai số n * m, ta thấy bản chất của phép nhân là phép cộng số n, thực hiện m lần.

  $$
  n \times m = \sum_{i=1}^{m} n = n + n + \dots + n
  $$

  Do you see what I see here? A sword! :trollface:

  Như vậy, nếu chuyển thành dạng đệ quy, ta cần một hàm nhận vào một số n và một biến đếm m, rồi trừ dần số m này đi, và với các thuật toán đệ quy, ta có thể dễ dàng implement bằng pattern matching:

  multiply :: Int -> Int -> Int
  multiply _ 0 = 0
  multiply n m = ( multiply n (m-1) ) + n
  

  Các trường hợp làm việc với số đa phần rất dễ hình dung và viết đệ quy. Tuy nhiên đối với các dạng dữ liệu khác, ví dụ List, thì cần phải chú ý thêm.

  Ví dụ ta viết một hàm len để tính độ dài của một List, việc cần làm vẫn là đệ quy, nhưng ở mỗi bước, chún ta không cần dùng biến đếm, mà thay vào đó là cắt bớt phần tử của List đó.

  len :: [a] -> Int
  len []   = 0
  len (x:xs) = 1 + len xs
  

  Cách viết (x:xs) dùng để lấy ra phần tử đầu của List, là x, và xs là một List khác chứa các phần tử còn lại. Ở đây có nghĩa là, sau mỗi bước đệ quy, ta bỏ bớt phần tử đầu của List đó rồi đưa phần còn lại vào gọi tiếp, cho đến khi chỉ còn List rỗng.

  Bản thân Haskell có sẵn rất nhiều hàm để phục vụ việc xử lý mang tính chất lặp, ví dụ như map, iterate, forever,... hoặc xem thêm Control.Monad.Loops (chưa tìm hiểu sâu về Monad nên cũng chả rõ vì sao lại có cái này, và dùng trong trường hợp nào, để ít hôm nữa xong Monad rồi thì quay lại vụ này :D).

  huytd 14-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.