Override Primary key ID trong Rails • Rails được xây dựng trên nguyên tắc Convention over Configuration nghĩa là gần như lập trình viên đã được giảm thiểu tối ta việc tuân thủ convention khi phát triển, thay vào đó bản thân Framework đã làm thay việc đó. Nó bao gồm cả việc cài đặt primary key cho 1 bảng trong database luôn là cột ID. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn sử dụng một cột khác làm primary key thì thế nào ? Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm điều đó.
  Giả sử mình có 1 bảng là Product, mỗi record có 1 chuối ID đặc biệt, mình tạm gọi là sku, chuỗi ID này là unique và thay vì truy vấn theo id như thường lệ thì database sẽ truy vấn dự theo chuỗi này.
  Mình tạo 1 scaffold như sau

  $ rails g scaffold products sku
  

  What is primary key?

  Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 1 primary key là gì ? Một cột được gọi là một primary key nếu:

  • Tồn tại ràng buộc not NULL
  • Tồn tại ràng buộc UNIQUE
  • Được đánh INDEX
   Chúng ta có thể chứng minh điều đó bằng cách kiểm tra trong DB:
  $ rails db
  psql (9.3.4)
  Type "help" for help.
  
  webstote_development=# \d products
                     Table "public.products"
    Column  |      Type       |            Modifiers
  ------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
   id     | integer           | not null default nextval('products_id_seq'::regclass)
   sku    | character varying(255)   |
   created_at | timestamp without time zone |
   updated_at | timestamp without time zone |
  Indexes:
    "products_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
  

  Migration

  Bây giờ chúng ta cùng xem qua file migration

  class CreateProducts < ActiveRecord::Migration
   def change
    create_table :products do |t|
     t.string :sku
  
     t.timestamps
    end
   end
  end
  

  Theo Convention thì chúng ta k thể thấy bất cứ thông tin gì về cột id primary key, cột id này sẽ được tự động tạo khi tiến hành tạo bảng. Tuy nhiên chúng ta có thể nói cho Rails hiểu không tạo cột id bằng cách thêm đoạn options id: false như sau:

   ...
   create_table :products, id: false do |t|
    ...
   end
   ...
  

  Vây làm thế nào để chỉ cho Rails biết chúng ta chỉ định cột sku là 1 primary key. Sau khi tìm hiểu thì mình tìm được hàm ActiveRecord::ConnectionAdapters::TableDefinitiion#primary_key với code như sau:

  # File activerecord/lib/active_record/connection_adapters/abstract/schema_definitions.rb, line 68
  def primary_key(name, type = :primary_key, options = {})
   column(name, type, options.merge(:primary_key => true))
  end
  

  Và mình đã sử dụng nó trong file migration như sau:

  create_table :products, id: false do |t|
   t.primary_key :sku
  
   t.timestamps
  end
  

  Sau khi chạy migrate, mình kiểm tra lại DB của mình, kết quả như sau:

                   Table "public.products"
    Column  |      Type       |            Modifiers
  ------------+-----------------------------+--------------------------------------------------------
   sku    | integer           | not null default nextval('products_sku_seq'::regclass)
   created_at | timestamp without time zone |
   updated_at | timestamp without time zone |
  Indexes:
  "products_pkey" PRIMARY KEY, btree (sku)
  

  Tuy nhiên cột sku đang có datatype là integer, trong khi mình mong muốn nó là 1 string, vì theo convention thì primary key phải là kiểu integer.
  Mình đã thử các cách sau:

  create_table :products, id: false do |t|
   t.string :sku, primary: true
  
   t.timestamps
  end
  

  hoặc

  create_table :products, id: false do |t|
   t.string :sku, primary_key: true
  
   t.timestamps
  end
  

  nhưng nó vẫn không hoạt động. Bây giờ chúng ta cùng xem lại, như mình nói từ đầu, 1 primary key phải thỏa các điều kiện, là not NULL, UNIQUE, và được đánh INDEX, ok fine, và đây là cách của mình.

  class CreateProducts < ActiveRecord::Migration
   def change
    create_table :products, id: false do |t|
     t.string :sku, null: false
  
     t.timestamps
    end
  
    add_index :products, :sku, unique: true
   end
  end
  

  kiểm tra lại database thử xem nhé

        Table "public.products"
    Column  |      Type       | Modifiers
  ------------+-----------------------------+-----------
   sku    | character varying(255)   | not null
   created_at | timestamp without time zone |
   updated_at | timestamp without time zone |
  Indexes:
  "index_products_on_sku" UNIQUE, btree (sku)
  

  Mặc dù cột sku không phải là primary key constraint, nhưng nó tương đương như một primary key vậy.
  Chúng ta sẽ chỉ rõ cho model Product hiểu sku là primary_key.

  class Product < ActiveRecord::Base
   self.primary_key = 'sku'
  end
  

  Routing

  Mặc định của Rails sẽ tạo ra các URL với reference là :id như sau:

  bundle exec rake routes
        Prefix Verb URI Pattern            Controller#Action
        products GET  /products(.:format)         products#index
            POST  /products(.:format)         products#create
      new_product GET  /products/new(.:format)       products#new
      edit_product GET  /products/:id/edit(.:format)    products#edit
        product GET  /products/:id(.:format)       products#show
           PATCH  /products/:id(.:format)       products#update
            PUT  /products/:id(.:format)       products#update
           DELETE  /products/:id(.:format)       products#destroy
  

  Chúng ta có thể thay đổi nó như sau:

  # config/routes.rb
  resources :products, param: :sku
  

  Và kiểm tra lại lần nữa

  bundle exec rake routes
        Prefix Verb URI Pattern            Controller#Action
        products GET  /products(.:format)       products#index
            POST  /products(.:format)       products#create
      new_product GET  /products/new(.:format)     products#new
      edit_product GET  /products/:sku/edit(.:format)  products#edit
        product GET  /products/:sku(.:format)     products#show
           PATCH  /products/:sku(.:format)     products#update
            PUT  /products/:sku(.:format)     products#update
           DELETE  /products/:sku(.:format)     products#destroy
  

  Cần chú ý răng, chúng ta phải thay đổi params trong ProductsController để tìm kiếm theo params[:sku] thay vì params[:id]

  # app/controllers/products_controller.rb
  def set_product
   @product = Product.find(params[:sku])
  end
  

  URI

  Một vấn đề nữa, giả như chúng ta có một mã sku điên điên như 'SKU 001', khi chúng ta acess qua ProductsController#show, chúng ta sẽ có đường dẫn như sau:

  http://0.0.0.0:3000/products/SKU%23001
  

  Xem URI có vẻ không thân thiện cho lắm, cho nên mình sẽ override lại method #to_param như sau:

  class Product < ActiveRecord::Base
   ...
   def to_param
    sku.parameterize
   end
   ...
  end
  

  và URI lúc này sẽ trả về:

  http://0.0.0.0:3000/products/SKU-001
  

  Kết luận

  Như mình đã nói từ đầu, Rails được xây dựng trên nguyên tắc Convention over Configuration, vì vậy, chỉ trong trường hợp bắt buộc nào đó mới thực hiện việc override primary key, vì nó đang vi phạm convention của Rails. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ :D
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.