JavaScript - Lợi dụng sự khác biệt của call và apply • #Day015

  Xết hai đoạn code sau:

  let a = [1, 2];
  a.unshift([3]);
  // result: a = [ [3], 1, 2 ]
  
  let b = [1, 2];
  b.unshift.apply([3]);
  // result: b = [3, 1, 2]
  

  Nhìn có vẻ giống nhau, nhưng có hành vi và kết quả khác nhau, một bên là chèn một mảng vào một mảng khác, cái còn lại merge hai mảng lại với nhau.

  Lý do là vì cách chúng ta gọi hàm Array.prototype.unshift theo hai cách khác nhau.

  Khi gọi hàm unshift trực tiếp, ví dụ a.unshift(), thực chất chúng ta gọi nó với method Function.prototype.call:

  a.unshift([3]);  ->  a.unshift.call(a, [3]);
  

  Với trường hợp thứ 2 thì chúng ta dùng method Function.prototype.apply:

  b.unshift.apply(a, [3]);
  

  Method Function.prototype.call nhận vào một list các tham số, Function.prototype.apply nhận vào một mảng các tham số.

  Function.prototype.call(thisArg, args1, arg2, ...)
  Function.prototype.apply(thisArg, [argsArray])
  

  Chúng ta truyền [3] với tư cách là tham số đầu tiên (trong list các tham số) khi gọi a.unshift([3]), có nghĩa là chúng ta muốn chèn mảng [3] vào vị trí bắt đầu mảng a.

  Trong lệnh gọi b.unshift.apply([3]), thì mảng [3] là mảng chứa một tham số là giá trị 3, có nghĩa là chúng ta muốn chèn số 3 vào đầu mảng b. Thành ra hiệu ứng merge hai mảng.


  Lợi dụng sự khác biệt về tính chất này, chúng ta có thể dễ dàng ứng dụng vào thực tế, hoặc trong vài trường hợp, là đi phỏng vấn :D ví dụ với bài "làm phẳng" một Array thường hay gặp khi phỏng vấn ở Facebook:

  Flatten array. This array can have multiple types : {}, [], "", undefined, null, 123 are all valid types inside the array.

  For example
  Input: [1, 2, { a: 3, b: 4 }, [5, 7]]
  Output: [1, 2, 3, 4, 5, 7]

  Có nhiều cách giải cho bài này, nhưng chúng ta có thể sử dụng Function.prototype.apply để giải bằng cách không dùng đệ quy:

  let process = input;
  let result = [];
  while (process.length) {
   let current = process.shift();
   if (Array.isArray(current)) {
    process.unshift.apply(process, current);
   } else if (typeof current == 'object') {
    Object.keys(current).forEach(key => result.push(current[key]));
   } else {
    result.push(current);
   }
  }
  

  huytd 19-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.