Một chút về MVC, MVP và MVVM • MVC, MVP, và MVVM là 3 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 mô hình Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP) và Model View View-model (MVVM). Tất cả những mô hình trên đều giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc phát triển một ứng dụng dễ kết hợp, dễ kiểm thử và dễ duy trì. Bài viết này mình sẽ viết trong hoàn cảnh là nền tảng Android.

  Model View Controller (MVC)

  Mô hình MVC chia ứng dụng ra thành 3 thành phần chính: Model, View và Controller.

  Model

  Model nghĩa là các dữ liệu cần thiết để hiển thị ở View. Model đại diện cho một tập hợp các lớp mô tả business logic (business model và data model). Nó cũng định nghĩa các business rules cho dữ liệu (nghĩa là cách mà dữ liệu thay đổi và được dùng)

  View

  View đại diện cho các thành phần UI như XML, HTML. View sẽ hiển thị dữ liệu đã qua xử lý từ Controller. Model và View tương tác với nhau qua Observer pattern.

  Controller

  Controller có trách nhiệm xử lý các yêu cầu (request) được gửi đến. Nó sẽ xử lý các dữ liệu của người dùng qua Model và trả về kết quả ở View

  Model View Presenter (MVP)

  Mô hình MVP cũng gần giống với mô hình MVC. Nó được kế thừa từ mô hình MVC, trong đó Controller được thay thế bới Presenter. Mô hình này chia ứng dụng thành 3 phần chính: Model, View và Presenter

  Model

  Model đại diện cho một tập hợp các lớp mô tả business logic (business model and the data model). Nó cũng định nghĩa các business rules cho dữ liệu (nghĩa là cách mà dữ liệu thay đổi và được dùng)

  View

  View là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng như XML, Activity, fragments. Nó không bao gồm bất kỳ việc xử lý logic nào.

  Presenter

  Presenter sẽ nhận input của người dùng thông qua View, rồi xử lý dữ liệu của người dùng với sự trợ giúp của Model và trả kết quả về View. Presenter giao tiếp với View qua interface. Interface được định nghĩa trong lớp Presenter(với cái nó cần truyền dữ liệu). Activity/fragment hoặc các view component khác implement interface này và render dữ liệu.

  Trong cấu trúc MVP, presenter thao túng model và cập nhật ở view. View và Presenter tách biệt với nhau hoàn toàn và giao tiếp với nhau qua thông qua interface. Vì nếu tách riêng từng phần ở view sẽ dễ dàng cho việc kiểm thử ứng dụng ở MVP hơn so với mô hình MVC.

  Model View View-model (MVVM)

  Mô hình MVVM hỗ trợ two-way data binding giữa View và View-Model. Điều này cho phép tự động lan truyền sự thay đổi, trong state của View-Model đến View. Tổng quan, View-Model sử dụng mô hình obsever để thông báo sự thay đổi trong View-Model đến Model.

  View-Model

  Nó có trách nhiệm phơi bày các phương thức, lệnh, và các properties khác giúp duy trì state của view, vận dụng model như là kết quả của các hành động ở view, và trigger các sự kiện ở chính bản thân view. View có reference đến View-Model nhưng View-Model không có thông tin gì về View. Có mối quan hệ many-to-one giữa View và View-Model nghĩa là nhiều View có thể được map với một View-Model. View hoàn toàn độc lập.

  Bi-directional data binding hay two-way data binding giữa View và View-Model đảm bảo rằng các models và properties ở View-Model được đồng bộ với View. Mô hình MVVM sẽ phù hợp với những ứng dụng cần được hỗ trợ bi-directional data binding.
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.