Upload files trong Rails • Xin chào các bạn, hôm nay mình làm mẫu chi tiết cách upload một file hình ảnh trong rails, và bằng cách làm tương tự như mình làm sau đây, các bạn hoàn toàn có thể upload bất kì loại file nào.

  Bắt đầu

  Đầu tiên, bạn cần cài đặt gem attach, bằng cách thêm vào Gemfile, và sau đó chạy bundle install:

  gem 'attach', '~> 1.0.1'
  

  $ bundle install

  Giống như việc lưu trữ file trong cơ sở dữ liệu, chúng ta cần phải tạo các migration cho các bảng để lưu trữ nội dung file. Trước khi run migration db, bạn cần rake attach:install:migrations để tự động thêm các migration cần thiết cho db của bạn.

  $ rake attach:install:migrations

  $ rake db:migrate

  Config model

  Thêm danh sách các file bạn muốn thêm vào model:

  class Post < ActiveRecord::Base
   attachment :cover_photo
  end
  

  Uploading từ form

  Tiếp theo, cần cho phép tải các tệp lên bằng cách thêm các trường cho form post, trước hết ta thêm một file_field:

  <% form_for @post do |f| %>
   <!--- Your existing form fields -->
   <%= f.label :cover_photo %>
   <%= f.file_field :cover_photo %>
   <!--- A submit button -->
  <% end %>
  

  Để đảm bảo tham số cover_photo được cho phép sử dụng trong controller, ta cần thêm cover_photo attribute vào trong dòng params.require(:post).permit(...), ví dụ như sau:

  params.require(:post).permit(:title, :content, :cover_photo)
  

  Truy cập file đã upload

  Có rất nhiều cách để truy cập vào các file đã tải lên, đơn giản nhất là buil-in middleware để chứa các tệp đính kèm. Giả sử ta đang cần upload ảnh bìa cho một bài post, và giờ cần show ảnh bìa đó. Mở file view của action show và chèn thẻ image như sau:

  <% if @post.cover_photo %>
   <%= image_tag @post.cover_photo.url %>
  <% end %>
  

  Phương thức url sẽ trả về một đường dẫn, mà sau đó middleware sẽ chặn và hiển thị tệp mà bạn đã chọn. Mặc định nó sẽ có dạng /attachment/736a33aa-e1b2-453e-808c-5a668e6e2fa3/photo.jpg.
  Nếu bạn tải lên một file không phải hình ảnh, bạn có thể muốn liên kết đến tệp này thay vì hiển thị chúng lên trình duyệt:

  <%= link_to "Download product datasheet", @product.datasheet.url %>
  

  Thêm một số validation cơ bản

  Hiện tại, bạn có thể tải lên bật kì một file nào, tuy nhiên ta cần thêm một số validation để đảm bảo tệp tải lên trông giống hình ảnh.
  Mở Post model và thêm các thông tin sau:

  class Post < ActiveRecord::Base
   attachment :cover_photo do
    validator do |attachment, errors|
     unless attachment.file_type =~ /\Aimage\/(jpeg|png|gif)/
      errors << "must have an image content type"
     end
    end
   end
  end
  

  Xóa tệp đính kèm

  Có 2 cách để có thể xóa tệp đính kèm, đơn giản nhất là gọi phương thức destroy.

  def delete_cover_photo
   post = Post.find(params[:id]
   post.cover_photo.destroy
  end
  

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng checkbox trên form của mình để gửi yêu cầu xóa tệp đính kèm. Để thực hiện điều này, chúng ta cần thêm một checkbox vào form cho thích hợp:

  <% if f.object.cover_photo %>
   <%= f.check_box :cover_photo_delete %>
   <%= f.label :cover_photo_delete, "Delete cover photo?" %>
  <% end %>
  

  Bạn cũng cần thêm cover_photo_delete vào danh sách các tham số được phép trong controller của bạn.

  params.require(:post).permit(:title, :content, :cover_photo_delete)
  

  Giờ hãy thử mở form và xóa ảnh của một bài đăng bạn đã lưu để thử kiểm tra nhé!

  Finish

  Vậy là qua bài viết, chúng ta đã biết thêm một cách upload hình ảnh đơn giản trong rails.
  Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết !
  Xem thêm:

  Follow the next tutorial about resizing images

  Read more about the Attach gem

  Tài liệu tham khảo

  https://atech.blog/atech/file-attachments-in-rails-tutorial
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.