Linux - Tìm file theo giới hạn thời gian rồi move sang 1 folder khác • Linux - Tìm file theo giới hạn thời gian rồi move sang 1 folder khác

  Day 26 (Mùng 5 Tết Mậu Tuất)

  Bài toán: Tìm toàn bộ các files đuôi ".JPG" giữa ngày 01.11.2017 và 20.11.2017 trong folder "hiện tại" rồi move sang folder khác.

  Tìm các file đuôi ".JPG" trong folder hiện tại?

  find . -name "*.JPG"
  

  trong đó:

  • Ký hiệu "." để chỉ folder hiện tại
  • -name "*.JPG" để chỉ toàn bộ các file có extension là .JPG.

  Tìm các file đuôi ".JPG" trong folder hiện tại giữa 2 ngày cho trước

  Do không thể so sánh trực tiếp với thời gian, nên ta cần phải so sánh trung gian thông qua 2 files ứng với 2 mốc thời gian ta hướng đến.

  Ví dụ muốn chặn trong khoảng 01.11.2017 và 20.11.2017, thì ta tạo ra 2 files file00 (có Modify date là 01.11.2017) và file01 (có Modify date là 30.11.2017) thông qua lệnh:

  touch -d '01 Nov 2017 00:01' file00
  touch -d '30 Nov 2017 00:01' file01
  

  Để kiểm tra xem file00, file01 có thông số Modify date đúng như ta cần hay không, sử dụng command stat:

  stat file00
  stat file01
  

  sẽ được output tương tự như sau:

   File: 'file01'
   Size: 0      Blocks: 0     IO Block: 4096  regular empty file
  Device: 819h/2073d Inode: 136361   Links: 1
  Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: ( 1000/ngminhtrung)  Gid: ( 1000/ngminhtrung)
  Access: 2017-11-30 00:01:00.000000000 +0700
  Modify: 2017-11-30 00:01:00.000000000 +0700
  Change: 2018-02-21 08:18:00.413734555 +0700
   Birth: -
  

  Sau đó tiến hành lọc các file .JPG thông qua file00 và file01 như sau:

  find . -name "*.JPG" -newer file00 -and -not -newer file01
  

  Trong đó:

  • -newer-not -newer là option của lệnh find.

  Kết quả đúng như ta mong đợi.

  Tìm các file đuôi ".JPG" trong folder hiện tại giữa 2 ngày cho trước rồi move các file đó vào 1 folder khác.

  Ví dụ cần move các files kia vào folder mới tên SIEMREAP (là folder con nằm trong folder hiện tại), thực hiện lệnh sau (nhờ Google):

  find . -name "*.JPG" -newer file00 -and -not -newer file01 -exec mv {} ./SIEMREAP \;
  

  Kết quả: KHÔNG RA kết quả. Báo lỗi:

  mv ' ' not found
  

  thử phương án khác:

  find . -name "*.JPG" -newer file00 -and -not -newer file01 -print0 | xargs -0 -I {} mv {} ./SIEMREAP
  

  nhưng vẫn không ăn thua

  Kết luận

  Đợi ngày khác phục thù hoặc có ai qua giúp đỡ chỉ giáo.

  ngminhtrung 21-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.