4 cách để style React components • CSS Stylesheet

  Đơn giản là bạn chỉ cần import file CSS vào component bạn muốn style.

  Ví dụ ta có file DottedBox.css như sau

  .DottedBox {
   margin: 40px;
   border: 5px dotted pink;
  }
  
  .DottedBox_content {
   font-size: 15px;
   text-align: center;
  }
  

  Để dùng CSS này style cho component DottedBox, ta import file này vào component DottedBox.

  import React from 'react';
  import './DottedBox.css';
  
  const DottedBox = () => (
   <div className="DottedBox">
    <p className="DottedBox_content">Get started with CSS styling</p>
   </div>
  );
  
  export default DottedBox;
  

  Inline styling

  Với React, inline style không được thể hiện bằng một string mà bằng một object.

  Ví dụ component Box:

  import React from 'react';
  
  const divStyle = {
   margin: '40px',
   border: '5px solid pink'
  };
  
  const pStyle = {
   fontSize: '15px',
   textAlign: 'center'
  };
  
  const Box = () => (
  <div style={divStyle}>
   <p style={pStyle}>Get started with inline style</p>
  </div>
  );
  
  export default Box;
  

  Ta có thể tạo biến để lưu những style object này và truyền vào element bằng style={tenBien} hoặc ta có thể style trực tiếp element ví dụ style={{color: 'pink'}}.

  CSS Modules

  Với việc dùng CSS Module tên class và animation được giới hạn để chỉ apply cho riêng một component.

  Ví dụ file DashedBox.css:

  :local(.container) {
   margin: 40px;
   border: 5px dashed pink;
  }
  
  :local(.content) {
   font-size: 15px;
   text-align: center;
  }
  

  :local(.tenClass) khi dùng với create-react-app.tenClass khi không dùng với create-react-app.
  Ta import file CSS vào component và access tên class trong file CSS giống như ta access một object vậy.

  import React from 'react';
  import styles from './DashedBox.css';
  
  const DashedBox = () => (
   <div className={styles.container}>
    <p className={styles.content}>Get started with CSS Modules style</p>
   </div>
  );
  
  export default DashedBox;
  

  Như ở trên apply style của class container cho một div với

  . Tên của class trong file CSS sẽ tự động trở thành tên class của element mà nó style.
  Ta cũng cần cấu hình Webpack để CSS module hoạt động.

  . . .
  {
   test: /\.css$/,
   loader: 'style!css-loader?modules&importLoaders=1&localIdentName=[name]__[local]___[hash:base64:5]'
  }
  . . .
  

  Kết quả có được sau khi build là tên class của CSS và element đều là duy nhất với hash code đi kèm.

  HTML

  <div class="DashedBox__container__1DA66">
   <p class="DashedBox__content__X37D1"}>Get started with CSS Modules style</p>
  </div>
  

  CSS

  .DashedBox__container__1DA66 {
   margin: 40px;
   border: 5px dashed pink;
  }
  
  .DashedBox__content__X37D1 {
   font-size: 15px;
   text-align: center;
  }
  

  Styled-components

  Styled-components là một thư viện dành cho React và React Native giúp cho việc viết style CSS ngay trong một component.

  Xét component FormWrapper sau:

  import React from "react"
  import styled from "styled-components"
  
  const Input = styled.input`
   background: green
  `
  
  const FormWrapper = () => <Input placeholder="hola" />
  
  export default FormWrapper
  
  • Đầu tiên ta cần cài đặt style-component npm install styled-components --save hoặc yarn add styled-components
  • Import Styled-components vào component import styled from 'styled-components'
  • Tạo những wrapper dùng để style element bằng style.<tên Element>`style cua element` và sử dụng chúng để render

  Kết quả sau khi build ta cũng được html và CSS với tên class là duy nhất.

  HTML

  <input placeholder="hola" class="dxLjPX">Send</input>
  

  CSS

  .dxLjPX {
   background: green
  }
  

  Tham khảo

  Modular CSS with React

  Four ways to style react components
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.