So sánh ViewData và ViewBag trong ASP.NET Core • ViewData ViewBag trong ASP.NET Core là những tập hợp dữ liệu dạng weak types (hay còn gọi là loose types), tức là chúng ta không cần định nghĩa trước kiểu dữ liệu một cách rõ ràng. Một số trường hợp sử dụng ViewBag ViewData:

  Truyền dữ liệu giữa ... Ví dụ
  Controller và View Truyền dữ liệu vào một Dropdown List (Select box).
  View và Layout View Thiết lập lại nội dung của element <title> trong Layout View từ một View con.
  Partial View và View Một Widget hiển thị dữ liệu phụ thuộc vào trang mà người dùng truy cập.

  Vì là weak types nên ViewBag ViewData chỉ được xử lý lúc runtime và sẽ không có kiểm tra kiểu dữ liệu lúc compile-time như viewmodel nên sẽ dễ bị lỗi hơn. Do đó chúng ta chỉ nên sử dụng chúng khi cần truyền một lượng dữ liệu nhỏ và dễ kiểm soát.

  Chú ý là ViewBag không sử dụng được trong Razor Pages.

   

  ViewData

  Là một ViewDataDictionary object được truy xuất qua một string key (cho phép có khoảng trắng). Với kiểu dữ liệu dạng string thì chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trực tiếp, còn với kiểu dữ liệu dạng object thì khi sử dụng chúng ta sẽ phải ép kiểu (cast) sang kiểu dữ liệu xác định. Ví dụ khi truyền một object từ Controller sang View: 

  // Controller
  public IActionResult SomeAction()
  {
    // Lưu dữ liệu kiểu string
    ViewData["Greeting"] = "Hello";
  
    // Lưu dữ liệu kiểu object
    ViewData["Address"] = new Address()
    {
      Name = "Huy",
      City = "Hanoi",
    };
  
    return View();
  }

   

  Sử dụng ViewData bên View:

  @{
    // Address không phải là 1 string nên sẽ cần ép kiểu
    var address = ViewData["Address"] as Address;
  }
  
  @ViewData["Greeting"] World!
  
  &lt;address&gt;
    @address.Name&lt;br&gt;
    @address.City
  &lt;/address&gt;

   

  ViewBag

  Là một DynamicViewData object, nó là một lớp bao bọc (wrap) ViewData để cho phép truy cập vào object một cách linh hoạt. ViewBag cũng cho phép chúng ta sử dụng dynamic properties (dùng dấu chấm thay vì ngoặc vuông như ViewData). Sử dụng ViewBag cũng tương tự như ViewData nhưng sẽ tiện lợi hơn vì nó không cần phải ép kiểu. Ví dụ: 

  // Controller
  public IActionResult SomeAction()
  {
    // Lưu dữ liệu kiểu string
    ViewBag.Greeting = "Hello";
  
    // Lưu dữ liệu kiểu object
    ViewBag.Address = new Address()
    {
      Name = "Huy",
      City = "Hanoi",
    };
  
    return View();
  }

   

  Sử dụng ViewBag bên View:

  @ViewBag.Greeting World!
  
  &lt;address&gt;
    @ViewBag.Address.Name&lt;br&gt;
    @ViewBag.Address.City
  &lt;/address&gt;

   

  Nguồn: Weakly-typed data (ViewData and ViewBag)


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.