JavaScript - Remove một kí tự tại một index bất kỳ • #Day018

  Để xóa một kí tự khỏi một string khi biết trước index, ta có thể làm bằng hai cách khác nhau, ví dụ ta có chuỗi s và muốn xóa một kí tự ở vị trí i:

  Cách 1: Chuyển string về dạng mảng, rồi dùng hàm splice để remove 1 phần tử tại vị trí i, sau đó join mảng này lại để chuyển nó lại thành string.

  const deleteAtIndex = (s, i) => {
    let tmp = s.split('');
    tmp.splice(i, 1);
    return tmp.join('');
  };
  

  Cách 2: Dùng trực tiếp hàm substr để lấy chuỗi con của s tại vị trí trước và sau vị trí cần xóa.

  const deleteAtIndex = (s, i) => {
    return s.substr(0, i) + s.substr(i+1);
  };
  

  Cách 2 cho tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với cách 1, lý do đơn giản là vì việc lấy substring chỉ là xử lý một chiều, trích xuất một đoạn của chuỗi s, không như cách 1, phải chuyển chuỗi đó thành mảng, rồi lại xóa, rồi lại nối lại với nhau.

  huytd 23-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.