JavaScript - RegExp kiểm tra string có phải là percentage • JavaScript - RegExp kiểm tra string có phải là percentage

  Day 27

  Bài toán: Kiểm tra xem input nhập vào có phải là dạng "percentage" hay không? input này là khách hàng tự nhập toàn bộ vào 1 file JSON, không phải ở submit form.

  Kết quả: Tìm được 1 regular expression để kiểm tra ở bài này trên StackOverflow.

  if (/^\d+(\.\d+)?%$/.test(string_cần_test)) {
    // pass
  } else {
    // fail
  }
  

  trong đó:

  • .test() là một method của RegExp, nhận vào 1 string, trả về true nếu string kia chứa kết quả trùng với regular expression.
  • Regular Expression:
   • được bọc trong 2 gạch chéo / /(ngoài cùng và cuối cùng)
   • ký tự ^ ứng với đầu chuỗi
   • ký tự \d trùng với các chữ số từ 0 đến 9
   • ký tự + ứng với số lần xuất hiện (bằng 1 trở lên) của item đứng ngay trước nó, trong trường hợp này là \d.
   • ký tự $ ứng với "cuối của string".
   • ký tự ? ứng với số lần xuất hiện (bằng 0, hoặc từ 1 trở lên) của item đứng ngay trước nó. Item đứng ngay trước nó trong trường hợp này là toàn bộ cụm (\.\d+)
   • Cụm (\.\d+) được bao bởi ngoặc kép ( ), báo hiệu là phải xử lý nó như là 1 cụm không tách rời các phần tử bên trong:
   • ký tự \. ứng với dấu chấm thập phân "."

  Nhìn vào sơ đồ có thể thuyết minh rằng, regular expression trên sẽ kiểm tra xem string có:

  • bắt đầu bằng một hoặc nhiều chữ số hay không
  • nối tiếp bằng một dấu chấm, và một hoặc nhiều chữ số hay không. Toàn bộ cụm này có thể có hoặc không.
  • sau đó có kết thúc bằng ký tự % hay không

  Nếu đúng, trả về true, sai trả về false.

  Thử test RegExp này xem sau:

  // khai báo hàm isPercentage
  const isPercentage = string => {
    return /^\d+(\.\d+)?%$/.test(string);
    };
  
  // kiểm tra một vài trường hợp
  isPercentage("50%")
  // output: true
  isPercentage(".50%")
  // output: false
  isPercentage("0.50%")
  // output: true
  isPercentage("5.%")
  // output: false
  isPercentage("5aa.99%")
  // output: false
  isPercentage("5.99aa%")
  // output: false
  isPercentage("5.55")
  // output: false
  

  Vậy là RegExp trên không kiểm tra được với các trường hợp như ".50%""5.%".

  Kết luận

  Tạm chấp nhận RegExp trên. Nếu muốn chặt chẽ hơn, tìm hiểu thêm tại:
  http://regexlib.com/Search.aspx?k=percent

  ngminhtrung 22-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.