Test Impact Analysis • Test Impact Analysis viết tắt là TIA nghĩa là phân tích tác động cho kiểm thử

  Test Impact Analysis (TIA) là kỹ thuật giúp xác định tập các kiểm thử cần dùng cho các thay đổi được đưa ra.

  Một mô tả tương tự cho các kiểm thử để thực hiện cho một sự thay đổi

  Trong thời đại mà DevOps được hỗ trợ bằng các phương pháp tiếp cận như triển khai liên tục (continuous deployment), quá trình kiểm thử và tự động hoá kiểm thử cũng diễn ra liên tục nhằm đảm bảo tiến độ cho việc phát hành các giải pháp nhanh chóng (cùng với giá trị mong đợi) tới người dùng. Một trong những câu hỏi lớn nhất trong cộng đồng kiểm thử phần mềm là “Chúng ta nên dành bao nhiêu % cho việc tự động hoá kiểm thử” và “Chúng ta nên thực hiện kiểm thử cái gì?". Kỹ thuật phân tích tầm ảnh hưởng cho việc kiểm thử giúp trả lời câu hỏi trên.

  Trong bài báo “The Rise of Test Impact Analysis”, Paul Hammant miêu tả Test Impact Analysis (TIA) như “một cách hiện đại để đẩy nhanh sự tự động hoá kiểm thử của một giai đoạn xây dựng phần mềm". Trong bài báo của ông ấy “Accelerated Continuous Testing with Test Impact Analysis”, Pratap Lakshman viết rằng “TIA giúp tăng lên sự xác minh bằng việc lựa chọn kiểm thử tự động. Với một đoạn code được uỷ thác để nhập vào tất cả code của hệ thống, TIA sẽ chỉ chọn và chạy các kiểm thử thích hợp được yêu cầu để xác minh đoạn code được uỷ thác đó". Kỹ thuật này giúp những người kiểm tra chất lượng phần mềm có thể giải quyết vấn đề sau: cần xác minh quá nhiều kiểm thử (tự động hoặc thủ công), hoặc quá ít, với kết quả là năng suất thấp hơn hoặc chất lượng thấp hơn.

  Một kiểm thử thực thi một tập các mã nguồn sản phẩm

  Một mã nguồn sản phẩm được thực thi bởi một tập các kiểm thử

  Nguyên tắc cơ bản của TIA rất đơn giản: bạn thực hiện phân tích mã nguồn để xác định các kiểm thử bạn nên chạy sau khi thay đổi code. Công cụ được sử dụng cho TIA, như Visual Studio của Microsoft, kiểm tra dữ liệu cơ bản để xác định các phần nào sẽ được gọi vào các phương pháp đã sửa đổi. Các nhà phát triển phần mềm và người kiểm thử nên hiểu các bài kiểm tra được tự động chọn là gì và các chính sách để lựa chọn bài kiểm thử là gì. Cũng nên chọn các bài kiểm tra không thành công trước đó. Sau đó, công cụ Test Impact cập nhật cơ sở của nó khi các phép thử được thực hiện thành công.

  Tài liệu:

  https://martinfowler.com/articles/rise-test-impact-analysis.html
  http://www.softwaretestingmagazine.com/knowledge/test-impact-analysis/
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.