Factory Method (Creational Patterns) • Definition

  Khai báo 1 interface để tạo 1 object, nhưng sẽ để những class con xác định class để khởi tạo. Factory Method cho phép 1 class chuyển class để khởi tạo.

  Tần suất sử dụng trong JavaScript: 4/5 (medium high)

  Summary

  ...

  Diagram

  Participants

  Các thành phần tham gia pattern này gồm có:

  • Creator -- In sample code: Factory
   • 'factory' object để tạo nhiều product
   • chạy 'factoryMethod' sẽ trả về các product được tạo mới
  • AbstractProduct -- not used in JavaScript
   • khởi tạo 1 interface cho product
  • ConcreteProduct -- In sample code: Employees
   • product sẽ được khởi tạo
   • tất cả product sẽ hỗ trợ 1 interface giống nhau (properties and methods)

  Sample code in JavaScript

  function Factory() {
    this.createEmployee = function (type) {
      var employee;
   
      if (type === "fulltime") {
        employee = new FullTime();
      } else if (type === "parttime") {
        employee = new PartTime();
      } else if (type === "temporary") {
        employee = new Temporary();
      } else if (type === "contractor") {
        employee = new Contractor();
      }
   
      employee.type = type;
   
      employee.say = function () {
        log.add(this.type + ": rate " + this.hourly + "/hour");
      }
   
      return employee;
    }
  }
   
  var FullTime = function () {
    this.hourly = "$12";
  };
   
  var PartTime = function () {
    this.hourly = "$11";
  };
   
  var Temporary = function () {
    this.hourly = "$10";
  };
   
  var Contractor = function () {
    this.hourly = "$15";
  };
   
  // log helper
  var log = (function () {
    var log = "";
   
    return {
      add: function (msg) { log += msg + "\n"; },
      show: function () { alert(log); log = ""; }
    }
  })();
   
  function run() {
    var employees = [];
    var factory = new Factory();
   
    employees.push(factory.createEmployee("fulltime"));
    employees.push(factory.createEmployee("parttime"));
    employees.push(factory.createEmployee("temporary"));
    employees.push(factory.createEmployee("contractor"));
    
    for (var i = 0, len = employees.length; i < len; i++) {
      employees[i].say();
    }
   
    log.show();
  }
  

  http://www.dofactory.com/javascript/factory-method-design-pattern
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.