Note - 2018-02-23 [Python] Descriptor • Descriptor

  Cảm ơn tác giả vì bài viết hay và chất lượng về descriptor.
  Mình xin copy ví dụ từ bài viết trên.

  class NonNegativeDescriptor(object):
    def __init__(self, label):
      self.label = label
  
    def __get__(self, instance, owner):
      return instance.__dict__.get(self.label)
  
    def __set__(self, instance, value):
      if value > 0:
        instance.__dict__[self.label] = value
      else:
        raise ValueError("Negative value not allowed: %s" % age)
  
  
  class Programmer(object):
    age = NonNegativeDescriptor('age')
    salary = NonNegativeDescriptor('salary')
    rating = NonNegativeDescriptor('rating')
  
    def __init__(self, name, age, salary, rating):
      self.name = name
      self.age = age
      self.salary = salary
      self.rating = rating
  
  >>> programmer = Programmer('programmer', 26, 500, 5)
  >>> print programmer.age
  >>> programmer.age = 20
  

  Ở trong 2 hàm __set__()__get__()

    def __get__(self, instance, owner):
  
    def __set__(self, instance, value):
  

  Một descriptor giúp chúng ta có thể thực hiện một số tiền xử lí trước khi trả giá trị về hay gán giá trị mới cho phần tử của một object.
  Python nhận ra một descriptor khi nó implement một trong 3 phương thức:
  __get__(self, instance, owner)
  __set__(self, instance, value)
  __del__(self ,instance)

  Có 2 biến là instanceowner:
  Trong ví dụ trên:

  • instance chính là instance của class chứa các instance của descriptor, chính là programmer
  • owner là class của instance, trong ví dụ trên là Programmer
  • Trong trường hợp gọi Programmer.name/ Programmer.salary/Programmer.rating thì instance sẽ bằng None

  SQLAlchemy

  Exception Code
  https://github.com/PyMySQL/PyMySQL/blob/master/pymysql/constants/ER.py
  Duplicate code:
  except DBAPIError -> get orig.args[0]
  DUP_FIELDNAME = 1060
  DUP_KEYNAME = 1061
  DUP_ENTRY = 1062

  Problem:

  How to ignore duplicate exception in bulk_save_objects, SQLAlchemy?

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.